Besluit van 21 december 1837, houdende ampliatie van dat van 2 december 1823, Stb. 49, omtrent het beheer der goederen, behoorende aan de stichtingen der beurzen of van kollegien

Besluit houdende ampliatie van besluit van 2 december 1823

Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.
In aanmerking nemende dat in de verordeningen omtrent het beheer der stichtingen van beurzen voor het onderwijs, welke zijn vastgesteld bij Ons besluit van den 2. December 1823 (staatsblad n°. 49), geene bepalingen zijn gemaakt omtrent het ontnemen van eene beurs, toegestaan aan een kweekeling, welke die gunst niet langer waardig mogt worden geacht;
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, van den 22. November ll., n°. 129, 5de afdeeling;
Den Raad van State gehoord;

Hebben goedgevonden en verstaan met ampliatie van Ons voorsz. besluit van den 2. December 1823, te bepalen,

Enig artikel

dat het intrekken en buiten effect stellen van begevene beurzen, in ieder bijzonder geval, en voor zoo veel daaromtrent bij de fundatie niet is voorzien, na behoorlijke instructie, op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, zal zijn onderworpen aan Onze uitspraak en beslissing.

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoering van het tegenwoordig besluit, waarvan een afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State, en hetwelk in het staatsblad zal worden geplaatst.

's Gravenhage
WILLEM,
Van wege den Koning, VAN DOORN,
De Secretaris van Staat, VAN DOORN,