Besluit van 26 september 1879, tot regeling van de verantwoording der regten, geheven krachtens art. 2 der wet van 23 april 1879 (Staatsblad n°. 72)

Besluit verantwoording rechten burgerlijke stand

Wij Willem III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.
Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, van 20 Junij 1879, La. M, afdeeling Binnenlandsch bestuur;
Overwegende, dat volgens artikel 3 der wet van 23 April 1879 (Staatsblad n°. 72) de verantwoording der regten, geheven krachtens artikel 2 dezer wet, moet worden geregeld;
Den Raad van State gehoord (advies van 8 Julij 1879, n°. 20);
Gelet op het nader rapport van Onzen voornoemde Minister, van 24 September 1879, n°. 6, afdeeling Binnenlandsch bestuur;

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen:

Artikel

1

De regten, geheven krachtens art. 2 der wet van 23 April 1879 (Staatsblad n°. 72), worden door den ambtenaar van den burgerlijken stand aan den gemeente-ontvanger uitgekeerd tegen bewijs van ontvangst door dezen af te geven.

Artikel

2

Bij deze uitkeering wordt gevoegd een door den ambtenaar van den burgelijken stand, die de daarop te vermelden regten heeft ingevorderd, onderteekende lijst, ingerigt volgens het bij dit besluit behoorend model.

Artikel

3

De in art. 1 bedoelde uitkeering heeft plaats binnen de eerste vijf dagen van de maanden April, Julij, October en Januarij, telkens over het dan afgeloopen vierendeel jaars.

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.

'sGravenhage
WILLEM
De Minister van Binnenlandsche Zaken, SIX.
De Minister van Justitie, A. E. J. MODDERMAN.

Model

der lijst,

bedoeld in artikel 2 van het Koninklijk besluit van 26 September 1879, n°. 5 (Staatsblad n°. 155)

Dit totaal f

is heden ............ uitgekeerd aan den gemeente-ontvanger door mij, ambtenaar van den burgerlijken stand.