Besluit van 22 februari 1896, tot invoering van signalement-kaarten

Besluit invoering signalement-kaarten

In naam van Hare Majesteit WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Wij EMMA, Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk,
Overwegende dat het wenschelijk is, ter vaststelling van de identiteit van sommige veroordeelden en verdachten, signalement-kaarten in te voeren;
Op de voordracht van den Minister van Justitie dd. 14 Februari 1896, 2de afdeeling A, n°. 165;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§

1

Van het opmaken, verzenden, verzamelen en beheeren der signalement-kaarten

Artikel

1

Artikel

2

Overeenkomstig de voorschriften daartoe door den Minister van Justitie te geven, worden de signalement-kaarten opgemaakt in de gevangenissen, in de huizen van bewaring door de Minister van Justitie aan te wijzen en in de bureelen van politie der gemeenten Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage.

Artikel

3

Overeenkomstig de voorschriften door den Minister van Justitie te geven, worden de signalement-kaarten verzonden aan het Centraal-Depôt, gevestigd aan het Departement van Justitie of op eene andere, door genoemde Minister aan te wijzen plaats.

Artikel

4

Artikel

5

Artikel

6

De wijze waarop de aan het Centraal-Depôt en de aan de griffiën aanwezige verzamelingen signalement-kaarten ter vaststelling van de identiteit van personen kunnen worden geraadpleegd wordt door den Minister van Justitie vastgesteld.

Artikel

7

Signalement-kaarten mogen alleen worden toegezonden aan ambtenaren, wien uittreksels uit de strafregisters kunnen worden afgegeven.

§

2

Slotbepalingen

Artikel

8

Jaarlijks voor 1 Maart doen de procureurs-generaal bij de gerechtshoven aan den Minister van Justitie, in den door hem vast te stellen vorm, verslag omtrent den toestand en de werking van de verzamelingen signalement-kaarten in hun ressort gedurende het afgeloopen jaar.

Artikel

9

Dit Besluit treedt in werking op 1 Mei 1896.

De Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s Gravenhage
EMMA.
De Minister van Justitie, VAN DER KAAY.
De Minister van Justitie, VAN DER KAAY.