Wet van 30 december 1912, tot het verleenen van vrijdom van grondbelasting en van personeele belasting voor het Vredespaleis te 's-Gravenhage

Wet tot verlenen vrijdom van grondbelasting en van personele belasting voor het Vredespaleis te 's-Gravenhage

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is dat vrijdom van grondbelasting en van personeele belasting worde verleend voor het te 's-Gravenhage gesticht wordende Vredespaleis;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel

1

Voor het Vredespaleis te 's-Gravenhage met zijne gebouwde en ongebouwde aanhoorigheden wordt geen belastbare opbrengst in den kadastralen legger opgenomen.

Artikel

2

Wegens het gebruiken van het in artikel 1 bedoelde gebouw met zijne gebouwde en ongebouwde aanhoorigheden wordt geen personeele belasting geheven.

Deze vrijstelling omvat niet de gedeelten dienende tot woning van bestuurders en beambten.

Artikel

3

Deze wet treedt in werking op 1 Januari 1913.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage
WILHELMINA.
De Minister van Financiën, KOLKMAN.
De Minister van Justitie ad interim, HEEMSKERK.