Besluit van 25 september 1918, tot instelling van Departementen van Algemeen Bestuur die de naam zullen dragen van Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en van Ministerie van Arbeid

Besluit instelling departementen van onderwijs, kunsten en wetenschappen en van arbeid

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op het rapport van den Raad van Ministers van 11 September 1918;
Den Raad van State gehoord (advies van 17 September 1918), n°. 32;
Gezien het nader rapport van den Raad van Minsters van 24 September 1918;

Hebben goedgevonden en verstaan: Met ingang van heden:

Enig artikel

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken, van Waterstaat en van Landbouw, Nijverheid en Handel zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de beide Kamers der Staten-Generaal, aan alle Departementen van Algemeen Bestuur, aan den Raad van State en aan de Algemeene Rekenkamer.

Het Loo
WILHELMINA.
De Minister van Binnenlandsche Zaken, Tijdelijk Voorzitter van den Raad van Ministers, CH. RUYS DE BEERENBROUCK.
De Minister van Justitie, HEEMSKERK.