Wet van 25 juli 1919, houdende bepalingen tot wering van vlees en vleeswaren, die voor de volksgezondheid schadelijk zijn

Vleeskeuringswet

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is bepalingen vast te stellen tot wering van vleesch- en vleeschwaren, die voor de volksgezondheid schadelijk zijn;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Algemene bepalingen

Artikel

1

Artikel

2

Artikel

3

Deze wet verstaat onder doden in nood: het doden van een slachtdier,

 • a.

  dat door een ongeval ernstig is getroffen;

 • b.

  dat door ziekte in onmiddellijk dreigend levensgevaar verkeert;

 • c.

  dat onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van personen of goederen.

De keuring

Artikel

4

Artikel

5

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald waar in nood gedode en zieke of van ziekte verdachte slachtdieren worden gekeurd.

Artikel

6

Hij, die een slachtdier wil slachten of doen slachten, geeft daarvan vooraf kennis overeenkomstig de voorschriften, vastgesteld krachtens artikel 18, alsmede de krachtens artikel 20a, derde lid, vastgestelde voorschriften.

Artikel

7

De eigenaar of houder van een slachtdier, dat in nood gedood is, geeft daarvan kennis overeenkomstig de voorschriften, vastgesteld krachtens artikel 18, alsmede de krachtens artikel 20a, derde lid, vastgestelde voorschriften.

Artikel

8

Vervallen

Artikel

9

Vervallen

Artikel

10

Vervallen

Artikel

11

Artikel

12

Bij de keuring na het slachten wordt het vlees goedgekeurd, voorwaardelijk goedgekeurd of afgekeurd.

Artikel

13

Artikel

14

Artikel

15

Indien bij de keuring het vlees is afgekeurd en herkeuring niet is gevorderd, of indien bij de herkeuring het vlees wordt afgekeurd, wordt het onbruikbaar gemaakt voor voedsel voor mens en dier.

Artikel

16

Bij de keuring vóór het slachten wordt het slachtdier en bij de keuring of de herkeuring ná het slachten wordt het vlees voorzien van één of meer merken.

Artikel

17

Artikel

18

Artikel

19

Artikel

19a

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan ter wering van voor de volksgezondheid schadelijke produkten worden bepaald, dat de oprichting, het hebben of het gebruiken van bepaalde soorten van inrichtingen, als in artikel 19 bedoeld, slechts mag plaatsvinden met tot wederopzegging te verlenen vergunning van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en onder inachtneming van door deze tot hetzelfde doel aan de vergunning zo nodig te verbinden voorwaarden.

Artikel

20

Vervallen

Artikel

20a

Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt in overeenstemming met Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport regels vast met betrekking tot de door de keuringsdienst uit te voeren werkzaamheden. Deze regels hebben in ieder geval betrekking op:

 • a.

  de plaats voor de kennisgeving, bedoeld in de artikelen 6 en 7;

 • b.

  de plaats en de tijd voor de keuring vóór en ná het slachten;

 • c.

  de termijn binnen welke de kennisgeving, bedoeld in artikel 7 en de termijn binnen welke na de kennisgeving, bedoeld in de artikelen 6 en 7, de keuring moet geschieden;

 • d.

  de ambtenaren die met de keuring, zomede degenen die met de herkeuring zijn belast;

 • e.

  het kennis geven van de ingebruikneming van een inrichting als bedoeld in artikel 19;

 • f.

  al hetgeen voorts voor een goede regeling van de keuringsdienst nodig is.

Artikel

21

Vervallen

Artikel

22

Vervallen

Artikel

23

Vervallen

Artikel

24

Vervallen

Artikel

25

Met keuring van slachtdieren en met de keuring en herkeuring van vlees worden alleen belast personen, die krachtens de wet de bevoegdheid hebben verworven de diergeneeskunst in haar volle omvang uit te oefenen; met de keuring van slachtdieren en van vlees, onder toezicht en verantwoordelijkheid van deze personen, kunnen in de bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen gevallen mede worden belast personen, die volgens regels, bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen, bevoegd zijn als keurmeester van slachtdieren en van vlees op te treden.

Artikel

26

Vervallen

Financiële bepalingen

Artikel

26a

Artikel

26b

De invoer van vlees en vleeswaren

Artikel

27

Artikel

28

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald, onder welke voorwaarden de invoer van vlees geoorloofd is.

Artikel

29

Artikel

30

Uitvoering van internationale overeenkomsten

Artikel

30a

Artikel

30b

Vervallen

Onderzoek van monsters

Artikel

30c

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen omtrent de monsterneming, bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene wet bestuursrecht, nadere regels worden gesteld. Deze kunnen onder meer betrekking hebben op:

 • a.

  hetgeen als partij wordt aangemerkt;

 • b.

  het aantal eenheden of de hoeveelheid, waaruit het uit de partij te nemen monster moet bestaan;

 • c.

  de wijze waarop uit de uitkomsten, verkregen uit het onderzoek van het monster, de uitslag voor de gehele partij wordt afgeleid.

Artikel

30d

Toezicht

Artikel

31

Artikel

31a

Van elke krachtens artikel 5:18 van de Algemene wet bestuursrecht onderzochte zaak, wordt aan de belanghebbende op diens verzoek een vergoeding gegeven ter grootte van het bedrag waarmee haar verkoopwaarde ten gevolge van het onderzoek is verminderd. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de wijze waarop de vergoeding wordt vastgesteld en uitgekeerd.

Artikel

31b

Vervallen

Artikel

31c

Vervallen

Artikel

31d

De in artikel 31 bedoelde ambtenaren zijn bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur, een woning binnen te treden zonder toestemming van de bewoner, voor zover deze bevoegdheid strekt tot het zich begeven naar en het betreden van in de woning aanwezige bedrijfsruimten.

Artikel

31e

Vervallen

Artikel

31f

Vervallen

Artikel

31g

Artikel

32

Vervallen

Verbodsbepalingen

Artikel

33

Vervallen

Artikel

34

Het is verboden:

 • a.

  een aan keuring onderworpen slachtdier zonder vergunning te slachten;

 • b.

  een aan keuring onderworpen slachtdier te slachten zonder inachtneming van de voorwaarden, waaronder vergunning tot slachten is verleend, of van de krachtens artikel 18, tweede lid, vastgestelde voorschriften met betrekking tot de wijzen, waarop slachtdieren mogen worden geslacht;

 • c.

  een geslacht dier, dat niet verkeert in de toestand, beschreven in de krachtens artikel 18, eerste lid, letter d, vastgestelde voorschriften, ter keuring aan te bieden.

Artikel

35

Het is verboden vlees, dat aan keuring is onderworpen, doch niet overeenkomstig deze wet of de te harer uitvoering gegeven voorschriften is gekeurd, of dat na keuring niet van het voorgeschreven merk is voorzien, te verkopen, te koop aan te bieden, af te leveren, ten geschenke te geven, te vervoeren of te doen vervoeren, anders dan ter naleving van enig wettelijk voorschrift, of ter aflevering voorhanden te hebben, of, tenzij in afwachting van keuring, in voorraad te hebben.

Artikel

36

Vervallen

Artikel

37

Het is verboden zonder inachtneming van de ten aanzien van de invoer van vleeswaren gegeven voorschriften vleeswaren in te voeren, of deze ingevoerde vleeswaren te verkopen, te koop aan te bieden, af te leveren, ten geschenke te geven, tot vervoer of aflevering voorhanden te hebben, in voorraad te hebben, te vervoeren of te doen vervoeren.

Artikel

38

Het hoofd of de bestuurder van een onderneming, die een inrichting exploiteert, als genoemd in artikel 19, dan wel degene, die de feitelijke leiding heeft in zodanige inrichting, neemt alle maatregelen, nodig om te verzekeren, dat daarin geen der voorschriften van de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 2, tweede lid, en van die, bedoeld in artikel 19, worden overtreden.

Artikel

39

Het is verboden:

 • a.

  vlees wederrechtelijk te onttrekken aan keuring, herkeuring of aan bruikbaarmaking voor voedsel voor mens en dier;

 • b.

  vleeswaren, die bereid zijn in strijd met de voorschriften, gesteld bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 2, tweede lid, te verkopen, te koop aan te bieden, af te leveren, ten geschenke te geven, tot vervoer of aflevering voorhanden te hebben, in voorraad te hebben, of, tenzij ter naleving van enig wettelijk voorschrift, te vervoeren of te doen vervoeren.

Artikel

40

Vervallen

Artikel

41

Vervallen

Artikel

42

Vervallen

Artikel

43

Vervallen

Artikel

44

Vervallen

Artikel

45

Vervallen

Slotbepalingen

Artikel

46

Vervallen

Artikel

46a

Artikel

47

De voordracht tot vaststelling, wijziging of intrekking van een algemene maatregel van bestuur krachtens deze wet wordt Ons gedaan door Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in overeenstemming met Onze Ministers wie het mede aangaat.

Artikel

48

Vervallen

Artikel

49

Alle stukken, uit deze wet voortvloeiende, zijn vrij van kosten.

Artikel

50

Artikel

50a

Vervallen

Artikel

51

Deze wet kan worden aangehaald onder de titel "Vleeskeuringswet".

Artikel

52

Deze wet treedt in werking met ingang van een, nader door Ons te bepalen, dag. Voor, met name aan te wijzen, artikelen kan de inwerkingtreding vroeger worden bepaald dan voor het overige gedeelte der wet.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize het Loo
WILHELMINA.
De Minister van Arbeid, AALBERSE.
De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, H. A. VAN IJSSELSTEIJN.
De Minister van Justitie, HEEMSKERK.