Besluit van 23 maart 1920, tot organisatie van het personeel voor de dienst der justitiegebouwen

Besluit tot organisatie van het personeel voor de dienst van de justitiegebouwen

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van den 19 Februari 1920, 4e Afdeeling, n°. 878;
Den Raad van State gehoord (advies van 9 Maart 1920, n°. 25);
Gezien het nader rapport van voornoemden Minister van den 20 Maart 1920, 4e Afdeeling, n°. 786;

Hebben goedgevonden en verstaan:

te rekenen met ingang van 1 Januari 1920, te bepalen:

Artikel

1

De Koninklijke besluiten van 21 Mei 1910 (Staatsblad n°. 137), van 17 Augustus 1910 (Staatsblad n°. 405) en van 10 April 1917 (Staatsblad n°. 282) zijn vervallen.

Artikel

2

Het personeel voor den dienst der Justitiegebouwen bestaat uit:

 • 1°.

  een Rijksbouwmeester;

 • 2°.

  twee adjunct-Rijksbouwmeesters;

 • 3°.

  vijf bouwkundige hoofdambtenaren;

 • 4°.

  negentien bouwkundige ambtenaren, verdeeld in:

  • a.

   bouwkundige ambtenaren 1e klasse;

  • b.

   bouwkundige ambtenaren 2e klasse;

  • c.

   ambtenaar voor bijzondere diensten;

 • 5°.

  twee klerken.

Bij het bureau van den Rijksbouwmeester kunnen voorts worden werkzaam gesteld:

 • 1°.

  een concierge-bode;

 • 2°.

  een vaste-knecht.

Artikel

4

De ambtenaren genoemd in artikel 2, sub 1 tot en met 4, worden door Ons, de klerken, de concierge-bode en de vaste knecht door Onzen Minister van Justitie benoemd, geschorst en ontslagen.

Artikel

4a

Artikel

4b

Ambtenaren in vasten dienst kunnen met een anderen titel dan in artikel 2 van dit besluit vermeld worden werkzaam gesteld. De rang, dien zij naar de onderscheiding in genoemd artikel zullen innemen, wordt door Ons bepaald.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onzen Minister van Financiën, aan den Raad van State en aan de Algemeene Rekenkamer.

's-Gravenhage
WILHELMINA.
De Minister van Justitie, HEEMSKERK.
De Minister van Justitie, HEEMSKERK.