Besluit van 25 april 1922, tot uitvoering van artikel 99 der Veewet

Besluit voorschriften ter voorkoming van verspreiding smetstof

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onzen Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel van 17 Maart 1922, Directie van den Landbouw, n°. 4138, 3de Afdeeling;
Overwegende, dat volgens artikel 99 der Veewet voorschriften moeten worden gegeven, teneinde het verspreiden van smetstof door inrichtingen van onderwijs en van wetenschappelijk onderzoek te voorkomen;
Den Raad van State gehoord (advies van 4 April 1922, n°. 32);
Gelet op het nader rapport van Onzen voornoemden Minister van 21 April 1922, Directie van den Landbouw, n°. 5581, 3de Afdeeling;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Het is verboden vee, dat overeenkomstig de bepalingen der Veewet voor ziek of verdacht wordt gehouden, alsmede dolle of van dolheid verdachte honden en katten buiten de terreinen der door Ons aan te wijzen inrichtingen van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek te brengen, tenzij met machtiging van den betrokken Burgemeester onder de door den betrokken Inspecteur-Districtshoofd te stellen voorwaarden.

Artikel

2

Personen en voorwerpen, welke aanleiding kunnen geven tot het verspreiden van smetstof van een der besmettelijke veeziekten, waarop de Veewet toepasselijk is, mogen de in artikel 1 genoemde terreinen niet verlaten, respectievelijk van deze terreinen worden vervoerd, dan na ontsmetting volgens aanwijzingen van het Hoofd der betrokken inrichting.

Onze Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.

’s-Gravenhage
WILHELMINA.
De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, H. A. VAN IJSSELSTEIJN.
De Minister van Justitie, HEEMSKERK.