Besluit van 11 juni 1926, houdende regeling van de toekenning ener vergoeding aan leden van commissiën bij vergadering in de woonplaats

Vergoeding voor leden van commissiën

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onzen Minister van Financiën, Voorzitter van den Raad van Ministers, van den 12den Mei 1926, n°. 165, Generale Thesaurie;
Den Raad van State gehoord (advies van 1 Juni 1926, n°. 47);
Gelet op het nader rapport van Onzen voornoemden Minister van 5 Juni 1926, n°. 144, Generale Thesaurie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

te bepalen als volgt:

Enig artikel

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Het Loo
WILHELMINA.
De Minister van Financiën, Voorzitter van den Raad van Ministers, DE GEER
De Minister van Justitie, J. DONNER.