Wet van 12 mei 1928, tot vaststelling van bepalingen betreffende het opium en andere verdoovende middelen

Opiumwet

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien, of hooren lezen, salut! doen te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is, de bepalingen betreffende het opium en andere verdoovende middelen in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het op 19 Februari 1925 te Genève tusschen Nederland en andere Staten gesloten internationale opiumverdrag;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel

1

Artikel

2

Het is verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid:

 • A.

  binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen;

 • B.

  te telen te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren;

 • C.

  aanwezig te hebben;

 • D.

  te vervaardigen.

Artikel

3

Het is verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst II dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid:

 • A.

  binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen;

 • B.

  te telen, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren;

 • C.

  aanwezig te hebben;

 • D.

  te vervaardigen.

Artikel

3a

Artikel

3b

Artikel

3c

Artikel

4

Artikel

5

Artikel

6

Artikel

6a

Onze Minister kan machtiging verlenen aan een bestuursorgaan tot afgifte op aanvraag van een schriftelijke verklaring inhoudende dat de aanvrager uitsluitend ten behoeve van zijn eigen geneeskundig gebruik een middel als bedoeld in lijst I of II mag vervoeren of aanwezig hebben.

Artikel

7

Artikel

7a

Vervallen

Artikel

8

Artikel

8a

Artikel

8b

Een ontheffing of een verlenging daarvan wordt geweigerd indien de aanvrager ingevolge een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld dan wel zijn goederen onder bewind zijn gesteld.

Artikel

8d

Een ontheffing wordt ingetrokken:

 • a.

  op aanvraag van de houder van de ontheffing;

 • b.

  indien het belang van de volksgezondheid dit vordert;

 • c.

  indien naar het oordeel van Onze Minister de doeleinden waarvoor de ontheffing is verleend niet meer gerealiseerd kunnen worden;

 • d.

  indien een krachtens artikel 7, tweede lid, verschuldigde vergoeding niet binnen 30 dagen na heffing is voldaan en evenmin gevolg is gegeven aan de aanmaning van Onze Minister, gedaan na afloop van die termijn, om alsnog binnen acht dagen te betalen.

Artikel

8e

Artikel

8f

Artikel

8g

Een ontheffing vervalt:

 • a.

  door het overlijden van de houder;

 • b.

  indien ingevolge een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak de houder van de ontheffing onder curatele is gesteld dan wel zijn goederen onder bewind zijn gesteld;

 • c.

  indien de rechtspersoon aan wie de ontheffing is verleend, wordt ontbonden, fuseert en niet de verkrijgende rechtspersoon is, of wordt gesplitst.

Artikel

8h

Onze Minister draagt ervoor zorg dat:

 • a.

  in Nederland voldoende hennep wordt geteeld voor wetenschappelijk onderzoek naar de geneeskundige toepassing van hennep, hasjiesj en hennepolie of voor de productie van geneesmiddelen;

 • b.

  de geteelde hennep, bedoeld onder a, wordt gebruikt voor een onder a genoemd doel.

Artikel

8i

Artikel

8j

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn belast de ambtenaren van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

Artikel

9

Artikel

9a

Onze Minister is bevoegd een bestuurlijke boete van ten hoogste € 33 500,– op te leggen ter zake van een gedraging die in strijd is met het bepaalde bij of krachtens artikel 3c, 4, eerste of tweede lid, of 5, eerste lid.

Artikel

10

Artikel

10a

Artikel

11

Artikel

11a

Hij die stoffen of voorwerpen bereidt, bewerkt, verwerkt, te koop aanbiedt, verkoopt, aflevert, verstrekt, vervoert, vervaardigt of voorhanden heeft dan wel vervoermiddelen, ruimten, gelden of andere betaalmiddelen voorhanden heeft of gegevens voorhanden heeft, waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van een van de in artikel 11, derde en vijfde lid, strafbaar gestelde feiten, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel

12

Indien de waarde van de zaken waarmee of met betrekking tot welke de feiten, strafbaar gesteld in de artikelen 10, eerste tot en met vijfde lid, 10a, eerste lid, 11, tweede tot en met vijfde lid, 11a en 11b zijn begaan, of die geheel of gedeeltelijk door middel van die feiten zijn verkregen, hoger is dan het vierde gedeelte van het maximum van de geldboete op die feiten gesteld, kan, ook indien het feit door een natuurlijke persoon is begaan, een geldboete van de naast hogere categorie worden opgelegd.

Artikel

13

Artikel

13b

Artikel

13c

Vervallen

Artikel

13d

Artikel

14

Deze wet kan worden aangehaald onder de titel "Opiumwet".

Artikel

15

Deze wet treedt in werking met ingang van een door Ons te bepalen dag.

Op dat tijdstip vervalt de wet van 4 oktober 1919, Stb. nr. 592, houdende vaststelling van bepalingen, betreffende het opium en andere verdovende middelen, zoals deze wet gewijzigd is bij de wet van 29 juni 1925, Stb. nr. 308.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize het Loo
WILHELMINA.
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, J. R. SLOTEMAKER DE BRUÏNE.
De Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, J. B. KAN.
De Minister van Financiën, DE GEER.
De Minister van Waterstaat, H. v. d. VEGTE.
De Minister van Justitie, J. DONNER.

Lijst

I

25B-NBOMe

2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethaanamine

25C-NBOMe

2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethaanamine

25I- NBOMe

4-jood-2,5-dimethoxy-N-(2-methoxybenzyl)fenethylamine

2-methyl-AP-237

1-[2-methyl-4-(3-fenyl-2-propeen-1-yl)-1-piperazinyl]- butaan-1-on

3-CMC (3-chloormethcathinon, clofedron)

1-(3-chloorfenyl)-2-(methylamino)propaan-1-on

3-MMC (3-methylmethcathinon)

2-(methylamino)-1-(3-methylfenyl)propaan-1-on

4,4’-DMAR

4-methyl-5-(4-methylfenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine

4-CMC (clefedron, 4-chloormethcathinon)

1-(4-chloorfenyl)-2-(methylamino)propaan-1-on

4-FA

4-fluoramfetamine

4F-MDMB-BICA, 4F-MDMB-BUTICA

methyl 2-{[1-(4-fluorobutyl)-1H-indol-3-carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoaat

4F-MDMB-BINACA

methyl 2-{[1-(4-fluorbutyl)-1H-indazol-3-carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoaat

4-MEC

4-methylethcathinon

5F-AMB-PINACA (5F-AMB, 5F-MMB-PINACA)

methyl 2-{[1-(5-fluorpentyl)-1H-indazol-3-carbonyl]amino}-3-methylbutanoaat

5F-APINACA

5F-AKB-48

5F-MDMB-PICA (5F-MDMB-2201)

methyl 2-{[1-(5-fluorpentyl)-1H-indol-3-carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoaat

5F-MDMB-PINACA

methyl-2-[1-(5-fluorpentyl)-1H-indazol-3-carboxamido]-3,3-dimethylbutanoaat, 5F-ADB

5F-PB-22

5-IT

5-(2-aminopropyl)indool

AB-CHMINACA

AB-FUBINACA

N-[1-amino-3-methyl-1-oxobutaan-2-yl]-1-[(4-fluorfenyl)methyl]-1H-indazol-3-carboxamide

AB-PINACA

N-[1-amino-3-methyl-1-oxobutaan-2-yl]-1-pentyl-1H-indazol-3-carboxamide

acetorfine

acetyl-alfa-methylfentanyl

N-[1-(alfa-methylfenethyl)-4-piperidyl]-acetanilide

acetyldihydrocodeïne

4,5-epoxy-3-methoxy-N-methylmorfinan-6-yl-acetaat

acetylfentanyl

N-(1-Fenethylpiperidine-4-yl)-N-fenylacetamide

acetylmethadol

acryloylfentanil

acrylfentanyl

ADB-BUTINACA

N-[1-(aminocarbonyl)-2,2-dimethylpropyl]-1-butyl-1H-indazol-3-carboxamide

ADB-CHMINACA, MAB-CHMINACA

N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutaan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazol-3-carboxamide

ADB-FUBINACA

N-[1-amimo-3,3-dimethyl-1-oxobutaan-2-yl]-1-[(4-fluorfenyl)methyl]-1H inzadol-3-carboxamide

AH-7921

3,4-dichloor-N-[[1-(dimethylamino)cyclohexyl]methyl]benzamide

alfacetylmethadol

alfameprodine

alfamethadol

alfa-methylfentanyl

N-[1(alfa-methylfenethyl)-4-piperidyl]propionanilide

alfa-methylthiofentanyl

N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

alfa-PHP

1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)hexaan-1-on

Alfa-PiHP

1-fenyl-4-methyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentaan-1-on

α-PVP

alfa-pyrrolidinevalerofenon

alfaprodine

alfentanil

allylprodine

AM-2201

[1-(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](naphthaleen-1-yl)methanon

amfetamine

amineptine

7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)amino]heptanoic acid

anileridine

benzethidine

benzylmorfine

3-benzoyloxy-4,5-epoxy-N-methyl-7-morfineen-6-ol

betacetylmethadol

beta-hydroxy-3-methylfentanyl

N-[1-(beta-hydroxyfenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilide

beta-hydroxyfentanyl

N-[1-(beta-hydroxyfenethyl)-4-piperidyl]-propionanilide

betameprodine

betamethadol

betaprodine

bezitramide

bolkaf

alle delen van de plant Papaver somniferum L. na het oogsten, met uitzondering van het zaad

brolamfetamine

DOB

brorfine

1-{1-[1-(4-broomfenyl)ethyl]piperidine-4-yl}-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-on

butyrfentanyl

cathinon

carfentanil

2C-B

4-bromo-2,5-dimethoxyfenetylamine

2C-I

2,5-dimethoxy-4-iodofenethylamine

2C-T-2

2,5-dimethoxy-4-ethylthiofenethylamine

2C-T-7

2,5-dimethoxy-4-(n)-propylthiofenethylamine

clonitazeen

cocablad

bladeren van planten van het geslacht Erythroxylon

cocaïne

(-)-3-beta-benzoyloxytropaan-2-beta-carbonzure methylester

codeïne

4,5-epoxy-3-methoxy-N-methyl-7-morfineen-6-ol

codoxim

concentraat van bolkaf

het materiaal dat wordt verkregen door bolkaf te onderwerpen aan een behandeling ter concentratie van zijn alkaloïden

crotonylfentanyl

(2E)-N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidine-4-yl]but-2-eenamide

CUMYL-4CN-BINACA

1-(4-cyanobutyl)-N-(2-fenylpropaan-2-yl)-1H-indazol-3-carboxamide

CUMYL-PEGACLONE

5-pentyl-2-(2-fenylpropaan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1 on

cyclopropylfentanyl

N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidine-4-yl]cyclopropaancarboxamide

desomorfine

dexamfetamine

dextromoramide

dextropropoxyfeen

diampromide

diëthylthiambuteen

N,N-diëthyltryptamine, DET

3-[2-(diethylamino)ethyl]indol

difenidine

1-(1,2-difenylethyl)piperidine

difenoxine

difenoxylaat

dihydrocodeïne

dihydroethorfine

7,8-dihydro-7-alfa-[1-(R)-hydroxy- 1-methylbutyl]-6,14-endo-ethano-tetrahydro-oripavine

dihydromorfine

4,5-epoxy-N-methylmorfinan-3,6-diol

dimefeptanol

dimenoxadol

2,5-dimethoxyamfetamine, DMA

(±)-2,5-dimethoxy-alfa-methylfenethylamine

2,5-dimethoxy-4-ethylamfetamine, DOET

(±)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-alfa-methylfenethylamine

2,5-dimethoxy-4-methamfetamine, STP, DOM

2,5-dimethoxy-alfa,4-dimethylfenethylamine

dimethylthiambuteen

N,N-dimethyltryptamine, DMT

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol

dioxafetylbutiraat

dipipanon

DMHP

3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

DOC (4-chloor-2,5-dimethoxyamfetamine)

1-(4-chloor-2,5-dimethoxyfenyl)propaan-2-amine

drotebanol

ecgonine

3-hydroxy-2-tropaancarbonzuur

etazeen (etodesnitazeen)

2-[(4-ethoxyfenyl)methyl]-N,N-diethyl-1H-benzimidazol-1-ethaanamine

N-ethyl-3,4-methyleendioxy-amfetamine, N-ethyl-MDA

(±)-N-ethyl-alfa-methyl-3,4-(methyleen-dioxy)fenethylamine

N-ethylbutylon (eutylon)

1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)butaan-1-on

N-ethylhexedron

2-(ethylamino)-1-fenylhexaan-1-on

ethylmethylthiambuteen

ethylmorfine

4,5-epoxy-3-ethoxy-N-methyl-7-morfineen-6-ol

N-Ethylnorpentylon, N-ethylpentylon (efylon)

1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)pentaan-1-on

ethylon

ethylfenidaat

eticyclidine

etonitazeen

etonitazepyn (N-pyrrolidino etonitazeen)

2-[(4-ethoxyfenyl)methyl]-5-nitro-1-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)-1H-benzimidazol

etorfine

etoxeridine

etryptamine

fenadoxon

fenampromide

fenazocine

fencyclidine

fenetylline

fenmetrazine

fenomorfan

fenoperidine

fentanyl

N-(4-fluorofenyl)-N-(1-fenethylpiperidine-4-yl)isobutyramide

4-fluoroisobutyrfentanyl

4-FIBF, pFIBF

folcodine

FUB-AMB (MMB-FUBINACA, AMB-FUBINACA)

methyl 2-({1-[(4-fluorfenyl)methyl]-1H-indazol-3-carbonyl}amino)-3-methylbutanoaat

furanylfentanyl

furethidine

1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-fenyl-piperidine-4-carbonzure ethylester

GHB

4-hydroxyboterzuur

hennepolie

concentraat van planten van het geslacht Cannabis (hennep) verkregen door extractie van hennep of hasjiesj, al dan niet vermengd met olie

heroïne, diamorfine

4,5-epoxy-17-methylmorfinan-3,6-diyl-diacetaat

hydrocodon

hydromorfinol

hydromorfon

N-hydroxymethyleen-dioxy-amfetamine, N-hydroxyMDA

(±)-N-[alfa-methyl-3,4-(methyleendioxy)-fenethyl]hydroxylamine

hydroxypethidine

isomethadon

isotonitazeen

N,N-diethyl-2-[[4-(1-methylethoxy)fenyl]methyl]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-ethaanamine

JWH-018

naphthaleen-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon

ketobemidon

levamfetamine

levofenacylmorfan

levomethamfetamine

(-)-N,alfa-dimethylfenethylamine

levomethorfan

levomoramide

levorfanol

lysergide

LSD

MDMB-4en-PINACA

methyl 3,3-dimethyl-2-{[1-(pent-4-een-1-yl)-1H-indazol-3-carbonyl]amino}butanoaat

MDMB-CHMICA

MDPV

3,4-methyleendioxypyrovaleron

mecloqualon

mefedron (4-MMC, 4-methylmethcathinon)

4-methylmethcathinon

mescaline

3,4,5-trimethoxyfenethylamine

metamfetamine

metamfetamine racemaat

metazocine

methadon

methadon-tussenproduct

4-cyano-2-dimethylamino-4,4-difenylbutaan

methaqualon

methcathinon

(2-methylamino)-1-fenylpropaan-1-on

2-methoxy-4,5-methyleendioxyamfetamine, MMDA

2-methoxy-alfa-methyl-4,5-(methyleendioxy)- fenethylamine

3-methoxyfencyclidine

1-(1-(3-methoxyfenyl)cyclohexyl)piperidine

4-methylamfetamine, 4-MA

4-methylaminorex

(±)-cis-2-amino-4-methyl-5-fenyl-2-oxazoline

methoxetamine

2-(3-methoxyfenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanon

methoxyacetylfentanyl

2-methoxy-N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidine-4-yl]acetamide

methyldesorfine

methyldihydromorfine

3,4-methyleendioxymethamfetamine, MDMA

(±)-N,alfa-dimethyl-3,4-(methyleendioxy)-fenethylamine

methylfenidaat

3-methylfentanyl

N-(3-methyl-1-fenethyl-4-piperidyl)propionanilide

MPPP

1-methyl-4-fenyl-4-piperidinol propionaat (ester)

4-methylthioamfetamine, 4-MTA

4-methylthio-alfa-methylfenethylamine

3-methylthiofentanyl

N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

methylon

(RS)- 2-methylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)propaan-1-on

metonitazeen

N,N-diethyl-2-[(4-methoxyfenyl)methyl]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-ethaanamine)

metopon

moramide-tussenproduct

2-methyl-3-morfolino-1,1-difenylpropaan-carbonzuur

morferidine

morfine

4,5-epoxy-N-methyl-7-morfineen-3,6-diol

morfine-methobromide

4,5-epoxy-N-methyl-7-morfineen-3,6-diol methylbromide

morfine-N-oxide

4,5-epoxy-3,6-dihydroxy-N-methyl-7-morfine

methiopropamine

MPA

MT-45

1-cyclohexyl-4-(1,2-difenylethyl)piperazine

myrofine

nicocodine

nicodicodine

nicomorfine

noracymethadol

norcodeïne

norlevorfanol

normethadon

normorfine

norpipanon

ocfentanil

opium

het gestremde melksap, verkregen van de plant Papaver somniferum L.

oripavine

3-O-demethylthebaine

6,7,8,14-tetradehydro-4,5-alpha-epoxy-6-methoxy-17-methylmorphinan-3-ol

orthofluorfentanyl

2-fluorfentanyl

N-(2-fluorfenyl)-N-[1-(2-fenylethyl)piperidine-4-yl]propaanamide

oxycodon

oxymorfon

parafluorbutyrylfentanyl

N-(4-fluorfenyl)-N-[1-(2-fenylethyl)piperidine-4-yl]butaanamide

para-fluorfentanyl

4'-fluoro-N-(1-fenethyl-4-piperidyl)propionanilide

parahexyl

3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H- dibenzo[b,d]pyran-1-ol

para-methoxyamfetamine, PMA

p-methoxy-alfa-methylfenethylamine

para-methoxymethamfetamine, PMMA

N-methyl-1-(4-methoxyfenyl)-2-aminopropaan

pentedron

PEPAP

1-fenethyl-4-fenyl-4-piperidinolacetaat (ester)

pethidine

pethidine-tussenproduct A

4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine

pethidine-tussenproduct B

4-fenylpiperidine-4-carbonzure ethylester

pethidine-tussenproduct C

1-methyl-4-fenylpiperidine-4-carbonzuur

piminodine

piritramide

proheptazine

properidine

propiram

protonitazeen

N,N-diethyl-5-nitro-2-[(4-propoxyfenyl)methyl]-1H-benzimidazol-1-ethaanamine

psilocine

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-ol

psilocybine

racemethorfan

racemoramide

racemorfan

remifentanil

rolicyclidine

secobarbital

sufentanil

tapentadol

tenamfetamine

tenocyclidine

tetrahydrocannabinol

(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

tetrahydrofuranylfentanyl

N-fenyl-N-(1-(2-fenylethyl)piperidine-4-yl))

tetrahydrofuraan-2-carboxamide, THF-F

thebacon

thebaïne

4,5-epoxy-3,6-dimethoxy-N-methyl-6,8-morfine

thiofentanyl

N-[1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

tilidine

TMA-2

2,4,5-trimethoxyamfetamine

trimeperidine

3,4,5-trimethoxyamfetamine, TMA

(±)-3,4,5-trimethoxy-alfa-methylfenethylamine

U-47700

UR-144

valerylfentanyl

N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidine-4-yl]pentaanamide

XLR-11

zipeprol

¹ De door de Wereldgezondheidsorganisatie vastgestelde generieke benaming.

de esters en derivaten van ecgonine, die kunnen worden omgezet in ecgonine en cocaïne;

de mono- en di-alkylamide-, de pyrrolidine- en morfolinederivaten van lyserginezuur, en de daarvan door invoering van methyl-, acetyl- of halogeengroepen verkregen middelen;

vijfwaardige stikstof-gesubstitueerde morfinederivaten, waaronder begrepen morfine-N-oxide-derivaten, zoals codeïne-N-oxide;

de isomeren en stereoisomeren van tetrahydrocannabinol;

de ethers, esters en enantiomeren van de bovengenoemde substanties, met uitzondering van dextromethorfan (INN) als enantiomeer van levomethorfan en racemethorfan, en met uitzondering van dextrorfanol (INN) als enantiomeer van levorfanol en racemorfan;

preparaten die één of meer van de bovengenoemde substanties bevatten.

Lijst

II

allobarbital

alprazolam

amobarbital

amfepramon

aminorex

barbital

benzfetamine

bromazepam

brotizolam

2-bromo-4-(o-chlorofenyl)-9-

methyl-6H-thieno(3,2-f) -s-

triazolo(4,3-a)(1,4)diazepine.

buprenorfine

butalbital

butobarbital

bzp

1-benzylpiperazine

1-benzyl-1,4-diazacyclohexaan

camazepam

cathine

chlordiazepoxide

clobazam

clonazepam

clonazolam

clorazepaat

clotiazepam

cloxazolam

cyclobarbital

delorazepam

diazepam

distikstofmonoxide, lachgas

N2O

diclazepam

estazolam

ethchlorvynol

ethinamaat

ethylloflazepaat

ethylamfetamine

etizolam

fencamfamine

fendimetrazine

fenobarbital

fenproporex

fentermine

flualprazolam

flubromazolam

fludiazepam

flunitrazepam

flurazepam

gluthethimide

halazepam

haloxazolam

hasjiesj

een gebruikelijk vast mengsel van de afgescheiden hars verkregen van planten van het geslacht Cannabis (hennep), met plantaardige elementen van deze planten

hennep

elk deel van de plant van het geslacht Cannabis (hennep), waaraan de hars niet is onttrokken, met uitzondering van de zaden

ketazolam

lefetamine

loprazolam

lorazepam

lormetazepam

mazindol

medazepam

mefenorex

meprobamaat

mesocarb

methylfenobarbital

methyprylon

midazolam

nimetazepam

nitrazepam

nordazepam

oxazepam

oxazolam

pemoline

pentazocine

pentobarbital

fenazepam

7-Bromo-5-(2-chlorofenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

pinazepam

pipradrol

prazepam

pyrovaleron

Qat

de bladeren en takjes van de plant Catha Edulis Forsk

secbutabarbital

temazepam

tetrazepam

triazolam

vinylbital

zolpidem

Paddo’s

A: paddenstoelen die van nature de stof psilocine of psilocybine bevatten:

agrocybe farinacea

conocybe cyanopus

blauwvoetbreeksteeltje

conocybe kuehneriana

grasbreeksteeltje

conocybe siligineoides

conocybe smithii

copelandia affinis

copelandia anomala

copelandia bispora

copelandia cambodginiensis

copelandia chlorocystis

copelandia cyanescens

copelandia lentisporus

copelandia mexicana

copelandia tirunelveliensis

copelandia tropica

copelandia tropicalis

copelandia westii

galerina steglichii

gerronema fibula

gerronema solidipes

gymnopilus aeruginosus

gymnopilus braendlei

gymnopilus intermedius

gymnopilus lateritius

gymnopilus liquiritiae

gymnopilus luteofolius

gymnopilus luteoviridis

gymnopilus luteus

gymnopilus purpuratus

gymnopilus sapineus

dennevlamhoed

gymnopilus spectabilis

gymnopilus subpurpuratus

gymnopilus validipes

gymnopilus viridans

hypholoma gigaspora

hypholoma guzmanii

hypholoma naematoliformis

hypholoma neocaledonica

hypholoma popperianum

hypholoma rhombispora

inocybe aeruginascens

groenverkleurende vezelkop

inocybe coelestium

inocybe corydalina corydalina

groenige perevezelkop

inocybe corydalina erinaceomorpha

schubbige perevezelkop

inocybe haemacta

blozende stinkvezelkop

inocybe tricolor

mycena cyanorrhiza

blauwvoetmycena

panaeolina foenisecii

gazonvlekplaat

panaeolina rhombisperma

panaeolina sagarae

panaeolina microsperma

panaeolus africanus

panaeolus ater

zwartbruine vlekplaat

panaeolus castaneifolius

panaeolus fimicola

grauwe vlekplaat

panaeolus microsporus

panaeolus moellerianus

panaeolus olivaceus

panaeolus papilionaceus

witte vlekplaat

panaeolus retirugis

geaderde vlekplaat

panaeolus rubricaulis

panaeolus sphinctrinus

franjevlekplaat

panaeolus subbalteatus

gezoneerde vlekplaat

panaeolus venezolanus

pluteus atricapillus

pluteus cyanopus

blauwvoethertezwam

pluteus glaucus

pluteus nigriviridis

pluteus salicinus

grauwgroene hertezwam

pluteus villosus

psilocybe acutipilea

psilocybe angustipleurocystidiata

psilocybe antioquensis

psilocybe aquamarina

psilocybe argentipes

psilocybe armandii

psilocybe aucklandii

psilocybe australiana

psilocybe aztecorum

psilocybe aztecorum bonetii

psilocybe azurescens

psilocybe baeocystis

psilocybe banderiliensis

psilocybe barrerae

psilocybe bohemica

psilocybe brasiliensis

psilocybe brunneocystidiata

psilocybe caeruleoannulata

psilocybe caerulescens

psilocybe caerulescens ombrophila

psilocybe caerulipes

psilocybe carbonaria

psilocybe chiapanensis

psilocybe collybioides

psilocybe columbiana

psilocybe coprinifacies

psilocybe cordispora

psilocybe cubensis

psilocybe cyanescens

psilocybe cyanofibrillosa

psilocybe dumontii

psilocybe eucalypta

psilocybe fagicola

psilocybe fagicola mesocystidiata

psilocybe farinacea

psilocybe fimetaria

psilocybe fuliginosa

psilocybe furtadoana

psilocybe galindoi

psilocybe goniospora

psilocybe graveolens

psilocybe guatapensis

psilocybe guilartensis

psilocybe heimii

psilocybe heliconiae

psilocybe herrerae

psilocybe hispanica

psilocybe hoogshagenii hoogshagenii

psilocybe hoogshagenii convexa

psilocybe inconspicua

psilocybe indica

psilocybe isabelae

psilocybe jacobsii

psilocybe jaliscana

psilocybe kumaenorum

psilocybe laurae

psilocybe lazoi

psilocybe liniformans

psilocybe liniformans americana

psilocybe mairei

psilocybe makarorae

psilocybe mammillata

psilocybe meridensis

psilocybe mexicana

psilocybe moseri

psilocybe muliercula

psilocybe natalensis

psilocybe natarajanii

psilocybe ochreata

psilocybe papuana

psilocybe paulensis

psilocybe pelliculosa

psilocybe pericystis

psilocybe pintonii

psilocybe pleurocystidiosa

psilocybe plutonia

psilocybe portoricensis

psilocybe pseudoaztecorum

psilocybe puberula

psilocybe quebecensis

psilocybe ramulosa

psilocybe rostrata

psilocybe rzedowskii

psilocybe samuiensis

psilocybe sanctorum

psilocybe schultesii

psilocybe semilanceata

puntig kaalkopje

psilocybe septentrionalis

psilocybe serbica

psilocybe sierrae

psilocybe silvatica

psilocybe singerii

psilocybe strictipes

psilocybe stuntzii

psilocybe subacutipilea

psilocybe subaeruginascens

psilocybe subaeruginosa

psilocybe subcaerulipes

psilocybe subcubensis

psilocybe subtropicalis

psilocybe subyungensis

psilocybe subzapotecorum

psilocybe tampanensis

psilocybe tasmaniana

psilocybe uruguayensis

psilocybe uxpanapensis

psilocybe venenata

psilocybe veraecrucis

psilocybe villarrealii

psilocybe wassoniorum

psilocybe weilii

psilocybe weldenii

psilocybe wrightii

psilocybe xalapensis

psilocybe yungensis

psilocybe zapotecorum

B: paddenstoelen die van nature muscimol en iboteenzuur bevatten:

amanita muscaria muscaria

vliegenzwam

amanita pantherina

panteramaniet

Preparaten die één of meer van de bovengenoemde substanties bevatten, met uitzondering van hennepolie.