Besluit van 12 oktober 1932, tot vaststelling van den algemeenen maatregel van bestuur, bedoeld bij artikel 30a, vijfde lid, der Auteurswet 1912, gelijk deze luidt ingevolge de Wet van 11 februari 1932, Stb. 45

Besluit bemiddeling muziekauteursrecht

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van den 28 Juli 1932, 1e Afdeeling C, n°. 946;
Overwegende, dat het noodig is vast te stellen den algemeenen maatregel van bestuur, bedoeld bij artikel 30a, vijfde lid, der Auteurswet 1912, gelijk deze luidt ingevolge de wet van 11 Februari 1932, Staatsblad n°. 45;
Den Raad van State gehoord (advies van den 9 Augustus 1932, n°. 17);
Gezien het nader rapport van Onzen voornoemden Minister van den 6 October 1932, 1e Afdeeling C, n°. 991;

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen:

Artikel

1

In dit besluit wordt verstaan onder:

"Onze Minister": Onze Minister van Justitie;

"de ministerieele toestemming": de toestemming van Onzen Minister, ingevolge artikel 30a der Auteurswet vereischt voor het als bedrijf verleenen van bemiddeling in zake muziekauteursrecht.

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

De ministerieele toestemming wordt nimmer verleend, indien de verzoeker niet voldoenden waarborg biedt voor de nakoming van de bepalingen van dit besluit en voor eene behoorlijke uitoefening van zijn bedrijf.

Artikel

6

De ministeriële toestemming wordt bij voorkeur verleend voor onbepaalden tijd en algemeen aan één rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, welke door organisaties van componisten en muziekuitgevers is gesticht, in verbinding staat met buitenlandse gelijksoortige rechtspersonen en niet het oogmerk heeft winst te maken.

Artikel

7

Degeen, wien de ministerieele toestemming is verleend, zal bij de uitoefening van zijn bedrijf noch direct noch zijdelings de auteurs van de eene nationaliteit bevoorrechten boven die van eene andere, hetzij door te bevorderen, dat van de werken, waarvoor hij bemiddeling kan verleenen, die van auteurs van de eene nationaliteit meer worden uitgevoerd dan die van auteurs van eene andere nationaliteit, hetzij op eenige andere wijze.

Artikel

8

Vervallen

Artikel

9

Vervallen

Artikel

10

Vervallen

Artikel

11

Vervallen

Artikel

12

Vervallen

Artikel

13

Vervallen

Artikel

14

Vervallen

Artikel

15

Vervallen

Artikel

16

Vervallen

Artikel

17

Vervallen

Artikel

18

Vervallen

Artikel

19

Vervallen

Artikel

20

Vervallen

Artikel

21

Dit besluit treedt in werking op hetzelfde tijdstip als de wet van 11 Februari 1932, Staatsblad n°. 45, tot wijziging van de Auteurswet 1912.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en van hetwelk afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.

Het Loo
WILHELMINA.
De Minister van Justitie, J. DONNER.
De Minister van Justitie, J. DONNER.