Wet van den 28sten December 1936, houdende maatregelen tot het verkrijgen van juiste economische statistieken

Wet economische statistieken

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is, maatregelen te nemen tot het verkrijgen van juiste economische statistieken;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel

1

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Het is aan een ieder, die ingevolge deze wet met eenige werkzaamheid belast is, verboden, van de ontvangen opgaven en inlichtingen, in artikel 1 bedoeld, alsmede van de gegevens, bij de inzage van boeken, bescheiden en geschriften, als in artikel 3 bedoeld, verkregen, verder gebruik te maken dan voor de uitoefening van zijn taak gevorderd wordt.

Artikel

5

Gegevens, ingevolge deze wet verzameld, worden niet in zoodanigen vorm openbaar gemaakt, dat daaruit opgaven en inlichtingen over een afzonderlijken persoon, onderneming of instelling kunnen blijken, tenzij die persoon, het hoofd van de onderneming of het bestuur der instelling hiertegen geen bezwaar heeft.

Artikel

6

Onze met de uitvoering dezer wet belaste Minister is bevoegd ter zake van de uitoefening van de bevoegdheden, in de artikelen 1 en 3 bedoeld, nadere voorschriften vast te stellen.

Artikel

7

Artikel

8

Bij het inwerkingtreden van deze wet is afgeschaft de wet van den 1sten December 1917, Staatsblad no. 665.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage
WILHELMINA.
De Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, H. GELISSEN.
De Minister van Justitie, VAN SCHAIK.