Besluit van 17 september 1944, houdende vaststelling van het Besluit ontbinding landverraderlijke organisaties

Besluit ontbinding landverraderlijke organisaties

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Ministers voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk, van Algemeene Zaken, van Buitenlandsche Zaken, van Justitie, van Binnenlandsche Zaken, van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van Financiën, van Oorlog, van Marine, van Waterstaat, van Handel, Nijverheid en Landbouw, van Scheepvaart en Visscherij, van Sociale Zaken, van Koloniën en van Onzen Minister zonder Portefeuille van 14 September 1944, N°. 1621/G 20/AT;
Overwegende, dat het dringend noodzakelijk is bijzondere voorzieningen te treffen omtrent de ontbinding van de Nationaal Socialistische Beweging der Nederlanden, alsmede van daaraan verwante en andere nationaalsocialistische en fascistische organisaties;
Overwegende, dat zich hier dringende omstandigheden voordoen, waarin de Buitengewone Raad van Advies niet kan worden gehoord;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Artikel

2

De in artikel 1 bedoelde organisaties, alsmede alle organisaties, welke het streven van een of meer dier organisaties trachten voort te zetten, worden als vereenigingen strijdig met de openbare orde en mitsdien als bij de wet verboden aangemerkt.

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, enz. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Londen
WILHELMINA.
De Minister voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk, P. S. GERBRANDY.
De Minister van Algemeene Zaken, VAN BOEIJEN.
De Minister van Buitenlandsche Zaken, E.N. KLEFFENS.
De Minister van Justitie, G. J. VAN HEUVEN GOEDHART.
De Minister van Binnenlandsche Zaken, J. A. W. BURGER.
De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, G. BOLKESTEIN.
De Minister van Financiën, J. VAN DEN BROEK.
De Minister van Oorlog, VAN LIDTH DE JEUDE.
De Minister van Marine, J. TH. FURSTNER.
De Minister van Waterstaat, J. W. ALBARDA.
De Minister van Handel, Nijverheid en Landbouw a.i., J. VAN DEN BROEK.
De Minister van Scheepvaart en Visscherij, DE BOOY.
De Minister van Sociale Zaken, J. VAN DEN TEMPEL.
De Minister van Koloniën, H. J. VAN MOOK.
De Minister zonder Portefeuille, E. MICHIELS VAN VERDUIJNEN.
De Minister van Justitie, G. J. VAN HEUVEN GOEDHART.

Lijst

behoorende bij het Besluit ontbinding landverraderlijke organisaties

 • 1°.

  Weer-Afdeeling.

 • 2°.

  Germaansche S.S. der Nederlanden.

 • 3°.

  Nationale Jeugdstorm.

 • 4°.

  Nationaal Socialistische Vrouwenorganisaties.

 • 5°.

  Nationaal Socialistisch Ambtenarencorps.

 • 6°.

  Nationaal Socialistisch Studentencorps.

 • 7°.

  Nationaal Socialistisch Rechtsfront.

 • 8°.

  Medisch Front.

 • 9°.

  Tandartsen Front.

 • 10°.

  Apothekers Front.

 • 11°.

  Dierenartsen Front.

 • 12°.

  Economisch Front.

 • 13°.

  Front voor Nering en Ambacht.

 • 14°.

  Vervoerders Front.

 • 15°.

  Nationaal Socialistische Opvoedersgilde.

 • 16°.

  Technisch Gilde.

 • 17°.

  Technische Noodhulp.

 • 18°.

  Raad voor de Volkshuishouding.

 • 19°.

  Frontzorg.

 • 20°.

  Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap.

 • 21°.

  Sociaal Economisch Genootschap Nederland en Europa.

 • 22°.

  Volksche Werkgemeenschap.

 • 23°.

  Nederlandsche Volksdienst.

 • 24°.

  Nederlandsch Instituut voor Volkshuishoudkundig Onderzoek.

 • 25°.

  Heemkundig Instituut.

 • 26°.

  Volk en Bodem.

 • 27°.

  Instituut voor Sibbekunde.

 • 28°.

  Sibbekundig Genootschap.

 • 29°.

  Gemeenschap Vreugde en Arbeid.

 • 30°.

  Stichting ter bevordering van de kennis van het nationaal-socialisme.

 • 31°.

  Stichting "Het Nationaal Tehuis".

 • 32°.

  Stichting "Fonds voor Gezins- en Jeugdzorg".

 • 33°.

  Stichting Saxo-Frisia.

 • 34°.

  Agrarisch Front.

 • 35°.

  De Nieuwe Omroep.

 • 36°.

  de Nationale Omroep.

 • 37°.

  Nationale Pers.

 • 38°.

  Nederlandsche Nationaal-Socialistische Uitgeverij (Nenasu).

 • 39°.

  Nationaal-Socialistisch Museum.

 • 40°.

  Verpleegstersgemeenschap van den Nederlandschen Volksdienst.

 • 41°.

  Zeevaartfront.