Besluit van 14 november 1945, houdende machtiging tot het vestigen van schuldverplichtingen ten laste van het Rijk

Besluit machtiging tot vestigen schuldverplichtingen ten laste van Rijk

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onzen Minister van Financiën van 6 November 1945, Generale Thesaurie, Afdeeling Geldwezen, No. 130;
Overwegende, dat het dringend gewenscht is de geblokkeerde tegoeden in rekening dienstbaar te maken aan de consolidatie van vlottende Staatsschuld;
Den Raad van State gehoord (advies van 6 November 1945, No. 19);
Gezien het nader rapport van Onzen Minister van Financiën van 10 November 1945, Generale Thesaurie, Afdeeling Geldwezen, No. 39;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Machtiging. Bedrag

Artikel

2

Uitvoeringsvoorschriften. Rekening. Schulddelging

Artikel

3

Inschrijving in een Grootboek

Artikel

4

Provisie

Artikel

5

Vrijstelling van Zegelrecht

De biljetten van inschrijving voor en de nota's van toewijzing van de krachtens dit besluit gevestigde schuld zijn vrij van zegelrecht.

Artikel

6

Verjaring

Het recht tot opvordering van het kapitaal der krachtens dit besluit gevestigde schuld vervalt tien jaren na den eersten dag, waarop zij aflosbaar is.

Artikel

7

Verrekening van belastingen

Artikel

8

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van den dag volgende op dien zijner afkondiging.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.

's-Gravenhage
WILHELMINA.
De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK.
De Minister van Justitie, KOLFSCHOTEN.