Besluit van 21 december 1946, tot uitvoering van de artikelen 30 en 31 van de IJkwet 1937 (Staatsblad No. 627)

Besluit tot uitvoering ex artikelen 30 en 31 van de IJkwet 1937

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onzen Minister van Economische Zaken van 12 December 1946, No. 94888 J.Z., Afdeeling Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 30 en 31 van de IJkwet 1937 (Staatsblad No. 627), zooals deze is gewijzigd bij de wet van 23 November 1946 (Staatsblad No. G 328);
Den Raad van State gehoord (advies van 17 December 1946, No. 29);
Gezien het nader rapport van Onzen voornoemden Minister van 20 December 1946, No. 99012 J.Z., Afdeeling Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Het tijdstip, bedoeld in artikel 30 van de IJkwet 1937 (Stb. 627), wordt voor wat maten en gewichten betreft bepaald op 1 januari 1970 en voor wat gasmeters betreft op 1 januari 1965.

Artikel

2

Het tijdstip, bedoeld in artikel 31 van genoemde wet, wordt bepaald op 1 januari 1965.

Artikel

3

De meet- en weegeigenschappen, bedoeld in artikel 31 van vorengenoemde wet, zijn de navolgende:

 • a.

  bij de meetwerktuigen voor lengtemeting mag de onjuistheid niet meer bedragen dan van - 2 % tot + 2 %;

 • b.

  bij de meetwerktuigen voor volumemeting mag de onjuistheid van de aanwijzing der gemeten hoeveelheid niet meer bedragen dan het dubbele van die, welke ingevolge het Reglement op de maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen 1939 bij de keuring van het model dier meetwerktuigen wordt toegestaan;

 • c.

  van de meetwerktuigen voor oppervlaktemeting mag de onjuistheid van de aanwijzigin der gemeten oppervlakte niet meer bedragen dan van - 2 % tot + 2 %;

 • d.

  Voor de weegwerktuigen zijn de eisen van gevoeligheid, juistheid en bestendigheid 1/3 van die, welke ingevolge het Reglement op de maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen 1939 gelden bij de keuring van het model dier werktuigen, behoudens dat voor de automatische weegwerktuigen en de kabeltrekweegwerktuigen de eisen gelden, welke ingevolge genoemd Reglement bij herkeuring en bij het onderzoek, bedoeld in artikel 16 van de IJkwet 1937 (Staatsblad no. 627) aan die werktuigen worden gesteld.

Artikel

4

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.

Het Loo
WILHELMINA.
De Minister van Economische Zaken, HUYSMANS.
De Minister van Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN.