AANWIJZING BESMETTELIJKE ZIEKTE VAN VOGELS

Beschikking aanwijzing newcastle disease als besmettelijke vogelziekte

AANWIJZING BESMETTELIJKE ZIEKTE VAN VOGELS

De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening;
Gelet op artikel 3 van de Vogelziektenwet, Staatsblad no. J 585;
Overwegende, dat de besmettelijke vogelziekte, genaamd Newcastle disease of pseudovogelpest, een gevaar kan opleveren voor ernstige aantasting van de pluimveestapel;

Heeft goedgevonden:

  • I.

    aan te wijzen als besmettelijke ziekte van vogels, bedoeld in het eerste lid van artikel 3 van de Vogelziektenwet, Staatsblad no. J 585, de ziekte, genaamd: Newcastle disease of pseudovogelpest;

  • II.

    te bepalen, dat deze beschikking zal worden bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant en in werking treedt met ingang van de dag harer afkondiging.

's-Gravenhage
De Minister voornoemd, Mansholt.