Eerste uitvoeringsbeschikking justitiële documentatie

De Minister van Justitie;
Gelet op artikel 8 van het Besluit justitiële documentatie;
Overwegende, dat nadere regelen ter uitvoering van dat besluit nodig zijn;

Besluit ten deze de navolgende regelen vast te stellen:

Artikel

1

De justitiële documentatiedienst registreert de bij de strafregisters behorende strafbladen, bijbladen en mededelingen.

Artikel

2

Deze beschikking verstaat onder:

a.
„transactie”:

het vervallen van het recht tot strafvordering, als bedoeld in artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht, in de artikelen 36 en 37 van de Wet op de economische delicten en in de artikelen 39 en 40 van het Deviezenbesluit 1945; het vervallen van het recht tot strafoplegging, als bedoeld in artikel 15 van het Besluit berechting economische delicten; het voorkomen van de indiening van een klacht, als bedoeld in artikel 15 van het Besluit tuchtrechtspraak voedselvoorziening;

b.
„sepôt”:

de beslissingen, bedoeld in de artikelen 167, 242 en 488 van het Wetboek van Strafvordering;

c.
„beslissing tot voorwaardelijk niet vervolgen”;

de beslissing, bedoeld in artikel 244 van het Wetboek van Strafvordering.

Artikel

3

Artikel

4

De justitiële documentatiedienst registreert de processen-verbaal en derzelver afdoening, als omschreven in artikel 5, eerste lid, sub b, ter zake van overtreding van artikel 26 der Wegenverkeerswet vóór de inwerkingtreding van het Besluit justitiële documentatie in behandeling genomen door een officier van justitie, de advocaat-fiskaal voor de Zee- en Landmacht, een auditeur-militair of een fiscaal.

Artikel

5

Artikel

5a

De justitiële documentatiedienst registreert de transacties, gesloten door de Nederlandsche bank N.V. te Amsterdam en door de Directeurs van 's Rijks belastingen en domeinen te Amsterdam, Arnhem, Breda, Groningen, Maastricht, Rotterdam. Utrecht en Zwolle op grond van de bevoegdheid, toegekend bij het Koninklijk besluit van 1 Mei 1951 (Nederlandse Staatscourant dd. 11 Mei 1951.)

Artikel

6

De justitiële documentatiedienst registreert met betrekking tot zaken tegen geregistreerde verdachten:

  • de verlenging van de proeftijd;

  • de beëindiging van een ter-beschikking-stelling van de Regering, als bedoeld in artikel 37b van het Wetboek van Strafrecht;

  • de last tot ten-uitvoer-legging van een voorwaardelijke veroordeling;

  • de verbeurdverklaring van een waarborgsom;

  • de herziening;

  • de oplegging van voorlopige maatregelen, als bedoeld in de artikelen 28 en 29 der Wet op de economische delicten, alsmede hun beëindiging, verlenging, wijziging, intrekking of opheffing.

Artikel

7

Artikel

7a

Aan de Nederlandsche Bank en de Directeurs van 's Rijks belastingen en domeinen te Amsterdam, Arnhem, Breda, Groningen, Maastricht, Rotterdam, Utrecht en Zwolle verstrekt de justitiële documentatiedienst inlichtingen uit de strafregisters en uit de andere registers. Deze inlichtingen beperken zich tot economische delicten en worden slechts verstrekt op een schriftelijke aanvraag, waaruit blijkt, dat de inlichting getrokken wordt ter voorbereiding van een beslissing, als bedoeld in voormeld Koninklijk besluit.

Artikel

8

De registratie geschiedt, evenals het verstrekken van inlichtingen, als bedoeld in artikel 6, 2de lid, met inachtneming van daartoe strekkende nadere instructies.

Artikel

9

Deze beschikking treedt in werking tegelijk met het Besluit justitiële documentatie.

Zij wordt gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant.

Artikel

10

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Eerste uitvoeringsbeschikking justitiële documentatie.

's-Gravenhage
De Minister voornoemd, H.Mulderije