ONTHEFFING VAN HET BEPAALDE IN ARTIKEL 6, EERSTE LID, VAN HET BUITENGEWOON BESLUIT ARBEIDSVERHOUDINGEN 1945

De Staatssecretaris van Sociale Zaken,
Overwegende, dat er onzekerheid bestaat ten aanzien van de toepasselijkheid van artikel 6, eerste lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 op de beëindiging van de arbeidsverhouding gedurende een bedongen proeftijd en het wenselijk is deze onzekerheid weg te nemen;
Gehoord de Centrale Commissie van Bijstand en Advies voor het Rijksarbeidsbureau,

Besluit:

Artikel

2

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag, waarop zij in de Nederlandse Staatscourant wordt opgenomen.

's-Gravenhage
De Staatssecretaris voornoemd, A. A. van Rhijn