Besluit van 10 november 1954, houdende vaststelling van een premieregeling voor reserve-personeel bij de gronddienst van de Koninklijke Luchtmacht

Besluit vaststelling premieregeling reserve-personeel bij de gronddienst van de Koninklijke Luchtmacht

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Oorlog van 20 September 1954, Nr P. 268 C/DG;
De Raad van State gehoord (advies van 12 October 1954, nr 27);
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 4 November 1954, Nr P. 268 G/DG;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

In dit besluit wordt verstaan onder maand:

de periode, gerekend van een datum tot de overeenkomstige datum van de volgende kalendermaand.

Artikel

2

Artikel

3

Een uitkering als bedoeld in artikel 2 wordt uitbetaald binnen twee weken nadat daarop aanspraak is ontstaan, tenzij de belanghebbende te kennen geeft, dat hij aan uitbetaling op een later tijdstip of aan uitbetaling in termijnen de voorkeur geeft, in welk geval zulks kan plaats vinden met toepassing van door Onze Minister van Defensie ter zake gestelde regelen.

Onze Minister van Oorlog is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Oorlog, C. STAF.
De Minister van Justitie, L. A. DONKER.