Wet van 16 december 1954, tot vervanging van het fonds, ingesteld bij het Besluit Scheepvaartfonds 1944, door het Scheepvaartfonds 1955

Wet Scheepvaartfonds 1955

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regelen te stellen voor een afzonderlijk beheer terzake van het gebruik door de Staat van bepaalde zeeschepen en het Besluit Scheepvaartfonds 1944, Stb. E 23, in te trekken;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel

1

Het Scheepvaartfonds 1955 wordt ingesteld voor een afzonderlijk beheer terzake van het gebruik door de Staat van door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen zeeschepen en het daarmede samenhangende vervoer.

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

Artikel

6

Artikel

8

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is bevoegd tussen de bij de begrotingswet aangewezen artikelen van de eerste afdeling der begroting onderling af- en over te schrijven.

Artikel

9

De Algemene Rekenkamer houdt toezicht op de juistheid der bedragen, welke ten laste van en ten bate van het fonds worden gebracht.

Zij onderzoekt de boeken, rekeningen, verantwoordingen, bewijsstukken en verdere bescheiden, zoals zij dit nodig acht voor het uitvoeren van de taak, haar bij de wet opgedragen.

Artikel

10

Artikel

11

Artikel

12

Voor zover ten aanzien van het beheer van het Scheepvaartfonds 1955 niet is voorzien in deze wet, is de Comptabiliteitswet 2001 van toepassing, met dien verstande dat in overeenstemming met Onze Minister van Financiën daarvan kan worden afgeweken.

Artikel

13

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Verkeer en Waterstaat, J. ALGERA.
De Minister van Financiën, VAN DE KIEFT.
De Minister van Justitie, L. A. DONKER.