Wet van 24 februari 1955, houdende bekrachtiging van de oprichting van de Stichting Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling, alsmede vaststelling van een regeling als bedoeld in artikel 89a van de Comptabiliteitswet 1927 (Stb. 259) ten aanzien van deze Stichting

Wet bekrachtiging van de oprichting van de Stichting Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is voor de geldelijke aansprakelijkheid van het Rijk voor het beheer van de Stichting Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling bij de wet een regeling te treffen, als bedoeld in artikel 89a van de Comptabiliteitswet 1927 (Stb. 259) en de oprichting van de Stichting bij akte van 19 Juni 1947 te bekrachtigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel

1

Wordt bekrachtigd de oprichting door Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat, van Financiën, van Oorlog, van Marine, van Economische Zaken en van Overzeese Gebiedsdelen van de Stichting Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling, gevestigd te 's-Gravenhage, welke Stichting wordt geregeerd volgens de in afschrift bij deze wet gevoegde statuten.

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Aan de door Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Financiën aan te wijzen ambtenaren zal, telkens wanneer zulks wordt verlangd, inzage in de boekhouding der Stichting worden gegeven en zullen alle daaromtrent gevraagde inlichtingen worden verstrekt.

Artikel

5

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin zij is geplaatst.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Verkeer en Waterstaat, J. ALGERA.
De Minister van Financiën, VAN DE KIEFT.
De Minister van Oorlog en van Marine, C. STAF.
De Minister van Economische Zaken, J. ZIJLSTRA.
De Minister van Justitie, L. A. DONKER.

Bijlage

I

van de wet

Ontwerp-overeenkomst inzake de verhouding tussen het Rijk en de Stichting Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling

De Ministers van Verkeer en Waterstaat, van Financiën en van Economische Zaken, hieronder verder aangeduid als "de Ministers" vertegenwoordigende het Rijk, partij ter ene zijde

en

de Stichting Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling gevestigd te 's-Gravenhage, hieronder verder aangeduid als "de Stichting", in deze krachtens Bestuursbesluit van vertegenwoordigd door het Dagelijks Bestuur, partij ter andere zijde,

zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1

Het Bestuur der Stichting is voor de uitvoering van zijn taak, als omschreven in de Stichtingsacte, verantwoordelijk tegenover de Ministers.

Het beheer der Stichting wordt gevoerd overeenkomstig een door het Bestuur vast te stellen reglement, dat de voorafgaande goedkeuring der Ministers behoeft.

Artikel 2

1. Het Bestuur der Stichting dient jaarlijks uiterlijk de 1ste Maart bij de Minister van Verkeer en Waterstaat een ontwerpbegroting van baten en lasten voor het daarop volgende jaar in en een ontwerp-werkplan voor dat jaar.

2. Afschrift van deze stukken zendt het Bestuur aan de Ministers van Financiën en van Economische Zaken.

3. Uit de begroting moet blijken of en tot welk bedrag voor het desbetreffende jaar een tekort wordt verwacht.

4. Het Bestuur verstrekt de inlichtingen, welke met betrekking tot deze stukken door of vanwege de Ministers van Verkeer en Waterstaat, van Financiën en van Economische Zaken worden gevraagd.

5. Na ontvangst van bericht van de Minister van Verkeer en Waterstaat, op welk bedrag aan subsidie ten hoogste kan worden gerekend, stelt het Bestuur de begroting van baten en lasten vast, waarbij de aanwijzingen in acht worden genomen, welke door die Minister met betrekking tot de begroting en het werkplan worden gegeven.

6. Afschrift van de vastgestelde begroting zendt het Bestuur toe aan de beide Kamers der Staten-Generaal, aan de Algemene Rekenkamer en aan de Ministers van Verkeer en Waterstaat, van Financiën en van Economische Zaken.

7. Zo nodig wordt een gedeelte van het subsidie aan de Stichting bij wijze van voorschot uitgekeerd.

Artikel 3

Het Bestuur verstrekt jaarlijks uiterlijk de 1ste Juli aan de Ministers en aan de Algemene Rekenkamer een ontwerp-balans per 31 December van het afgelopen jaar en een ontwerp-verlies- en winstrekening, benevens een verslag omtrent de verrichte werkzaamheden en de bereikte resultaten over dat jaar.

Afschrift van deze stukken zendt het Bestuur aan de Ministers, die in het Bestuur vertegenwoordigd zijn.

Nadat deze stukken zijn onderzocht, ontvangt het Bestuur van de Minister van Verkeer en Waterstaat mededeling betreffende de goedkeuring van deze stukken door de Ministers en omtrent de uiteindelijke vaststelling van het subsidie over het betreffende jaar.

Goedkeuring van de balans, de verlies- en winstrekening en het jaarverslag door de Minister van Verkeer en Waterstaat strekt het Bestuur tot décharge.

Het Bestuur stelt na de goedkeuring, bedoeld in het vorige lid, de balans en de verlies- en winstrekening vast.

Afschrift van deze stukken zendt het Bestuur aan de beide Kamers der Staten-Generaal, aan de Algemene Rekenkamer en aan de Ministers van Financiën en van Economische Zaken.

Artikel 4

Het Bestuur brengt ten minste eenmaal per kwartaal verslag uit aan de Minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot de verrichte werkzaamheden, de aangegane verplichtingen, de inkomsten en de uitgaven van de Stichting.

Artikel 5

Het Bestuur zal zonder de voorafgaande goedkeuring van de Minister van Verkeer en Waterstaat niet overgaan tot de stichting van gebouwen en vaste installaties of tot het aangaan van andere belangrijke verplichtingen, welke niet in het werkplan zijn voorzien.

Artikel 6

Het Bestuur stelt een instructie vast voor alle personen, die bij de Stichting al of niet in dienstverband, werkzaamheden verrichten. In deze instructie zullen niet ontbreken bepalingen, welke voor zover nodig, geheimhouding waarborgen met betrekking tot hetgeen bij de Stichting ter kennis gekomen is van de bij de Stichting werkzame personen.

Artikel 7

Deze overeenkomst werkt terug tot en met 4 Juli 1946 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

De Ministers hebben evenwel het recht de overeenkomst te allen tijde te doen eindigen na overleg met de overige in het Bestuur vertegenwoordigde Ministers en instellingen; zulks echter onverminderd de verplichting van het Rijk om de Stichting in staat te stellen de verbintenissen, die zij met inachtneming van het in deze overeenkomst bepaalde heeft aangegaan, na te komen.

Het Bestuur kan de overeenkomst doen eindigen met een opzegtermijn van zes maanden.

De kosten op deze overeenkomst vallende komen ten laste van de Stichting.

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te 's-Gravenhage,

de 195

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Het Dagelijks Bestuur van de Stichting Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling,

De Minister van Financiën,

De Minister van Economische Zaken,

Bijlage

II

van de wet

Statuten van het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling

Artikel 1

De Stichting draagt de naam: Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling; zij is gevestigd te 's-Gravenhage, doch kan elders kantoren en bureaux hebben.

Artikel 2

De Stichting heeft ten doel de bevordering van de vliegtuigindustrie in Nederland, in het bijzonder het doen ontwikkelen van vliegtuigen, daaronder begrepen onderdelen, voortstuwingswerktuigen, instrumenten, materialen, zo voor de bouw als voor het gebruik van vliegtuigen, alles in de ruimste zin genomen.

Artikel 3

De Stichting tracht dit doel te bereiken door de verstrekking van ontwikkelings- en onderzoekingsopdrachten tegen betaling, het verlenen van subsidies, de exploitatie van de voor haar uit haar opdrachten voortvloeiende rechten, waaronder begrepen octrooien, verleend op ingevolge deze opdrachten geconstrueerde vliegtuigen, alsmede op hetgeen ingevolge artikel 2 daaronder is begrepen, een en ander zelfstandig of in samenwerking met derden en door andere wettige middelen, welke het Bestuur hiervoor zal aanwijzen.

Artikel 4

De geldmiddelen der Stichting bestaan uit het stichtingskapitaal en voorts uit subsidies van overheidsinstanties, door derden te betalen vergoedingen voor licenties en anderszins, bijdragen, schenkingen, erfstellingen en legaten, renten en andere baten.

Artikel 5

1. Het Bestuur der Stichting bestaat uit:

 • a.

  een lid-voorzitter, aan te wijzen door de Ministers van Verkeer en Waterstaat, Oorlog, Marine, Economische Zaken en Financiën gezamenlijk;

 • b.

  een lid, aan te wijzen door de Minister van Verkeer en Waterstaat;

 • c.

  een lid, aan te wijzen door de Minister van Oorlog;

 • d.

  een lid, aan te wijzen door de Minister van Marine;

 • e.

  een lid, aan te wijzen door de Minister van Economische Zaken;

 • f.

  een lid, aan te wijzen door de Minister van Financiën;

 • g.

  een lid, aan te wijzen door de N.V. Koninklijke Luchtvaart-maatschappij;

 • h.

  twee leden, aan te wijzen door de N.V. Verenigde Nederlandse Vliegtuigfabrieken "Fokker" i.o.;

 • i.

  een lid, aan te wijzen door de Stichting "het Nationaal Luchtvaart-laboratorium";

 • j.

  een lid, aan te wijzen door de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek ten behoeve van Nijverheid, Handel en Verkeer.

2. Een aanwijzing geldt ten hoogste voor drie jaar en kan daarna worden vernieuwd. De instantie, die een aanwijzing doet, is te allen tijde bevoegd tot intrekking der aanwijzing. In een vacature wordt voorzien door de instantie, die de oorspronkelijke aanwijzing deed.

3. Voor zover geen aanwijzing heeft plaats gehad, vormen de overige bestuursleden een bevoegd college.

4. Het Bestuur kan derden uitnodigen een bestuurslid aan te wijzen, mits het aantal van de op grond van een dergelijke uitnodiging aangewezen bestuursleden op geen ogenblik groter is dan drie. Ten aanzien van de op deze wijze aangewezen bestuursleden is het in de leden 2 en 3 van dit artikel bepaalde mede van toepassing.

5. Het Bestuur is tevens bevoegd personen, op grond van hun bekwaamheden, uit te nodigen gedurende bepaalde tijd als bestuurslid op te treden, mits uit dezen hoofde op geen ogenblik meer dan drie personen in het Bestuur zitting hebben.

Artikel 6

1. Het Bestuur vertegenwoordigt de Stichting in en buiten rechte, waarbij namens het bestuur, ter uitvoering van zijn besluiten, kan worden opgetreden door het Dagelijkse Bestuur.

2. Overeenkomstig nader door het Bestuur te stellen regelen kunnen bepaalde stukken en brieven door de voorzitter of andere daarmede te belasten personen worden getekend.

3. Voor de zaken, waarvoor de voorzitter zelfstandig kan optreden ingevolge artikel 12, lid 2 dezer acte, is hij tevens tot zelfstandige vertegenwoordiging bevoegd.

Artikel 7

1. In de vergaderingen van het Bestuur heeft ieder Bestuurslid gelijk stemrecht.

2. Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

3. Geen besluit kan worden genomen, indien niet tenminste zeven leden aanwezig zijn.

4. Indien de voorzitter niet ter vergadering aanwezig is, wordt het voorzitterschap waargenomen door het in jaren oudste aanwezige lid van het Dagelijks Bestuur; is geen lid van het Dagelijks Bestuur aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar presidium. Hij, die op een van deze wijzen als voorzitter optreedt, heeft ook de beslissende stem in lid 2 van dit artikel bedoeld.

Artikel 8

Op de leden van het Bestuur rust zo tijdens als na hun lidmaatschap de verplichting tot geheimhouding van alle gegevens en inlichtingen, die hun tijdens hun lidmaatschap als zodanig bekend zijn geworden.

Artikel 9

1. Het Bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo vaak de voorzitter dit nodig acht, of indien ten minste drie leden van het Bestuur dit onder opgave van te behandelen onderwerpen schriftelijk verzoeken.

2. In het laatste geval zal de vergadering uiterlijk drie weken na indiening van het verzoek worden gehouden. De vergadering zal binnen een week na indiening van het verzoek worden gehouden, wanneer de in lid 1 bedoelde leden hun verlangen hiertoe in het verzoek kenbaar maken.

Artikel 10

1. Alle oproepingen tot het bijwonen van vergaderingen geschieden schriftelijk door of namens de voorzitter met inachtneming van een door deze te bepalen termijn.

2. Het bestuur is bevoegd omtrent inhoud, wijze en termijn van oproepen, alsmede omtrent de orde der vergaderingen, nadere regelen te stellen.

Artikel 11

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:

 • a.

  de voorzitter;

 • b.

  twee of ten hoogste drie bestuursleden, daartoe door het Bestuur, onder goedkeuring van de Minister van Verkeer en Waterstaat, aangewezen uit de leden, welke zijn aangewezen door een Minister, dan wel voor wat één hunner betreft uit de leden, die krachtens artikel 5, lid 5 op uitnodiging van het Bestuur zitting hebben genomen.

Artikel 12

1. Het Dagelijks Bestuur is belast met:

 • a.

  het samenstellen van de bureaux der Stichting en het behandelen van alle personeelszaken dier bureaux;

 • b.

  het voorbereiden van voorstellen omtrent door de Stichting te geven opdrachten of te sluiten overeenkomsten;

 • c.

  het controleren van de uitvoering van door de Stichting gegeven opdrachten en gesloten overeenkomsten;

 • d.

  het uitvoeren der bestuursbesluiten;

en kan voor de uitoefening der hem opgedragen taak beschikken over de geldmiddelen der Stichting, met inachtneming der door het Bestuur te stellen regelen.

2. De voorzitter heeft de leiding van de bureaux der Stichting en is bevoegd zelfstandig namens het Dagelijks Bestuur op te treden voor wat betreft aanstelling en ontslag van ondergeschikt personeel en voor zaken een belang van een door het Bestuur vast te stellen bedrag niet te boven gaande.

Artikel 13

1. Het Bestuur heeft binnen de grenzen der statuten der Stichting alle bevoegdheden, welke niet krachtens de statuten aan anderen zijn voorbehouden.

2. Het Bestuur kan opdrachten en subsidies slechts verlenen onder beding dat de Stichting ten minste mede gerechtigd zal zijn tot de resultaten van de verrichte arbeid, zoals ontwerpen, octrooien, vindingen en andere rechten.

3. Bij de opdrachten kan tevens worden geregeld dat degene, aan wie de opdracht wordt verstrekt, gerechtigd zal zijn de resultaten van de opdracht mede namens de Stichting te exploiteren en te gebruiken, onder daarbij nader te stellen voorwaarden.

4. Naast de gevallen in lid 3 geregeld kan het Bestuur toepassing van de resultaten van gegeven opdrachten slechts toestaan tegen nader te bepalen vergoeding.

5. Indien naar het oordeel van het door de Minister van Oorlog of het door de Minister van Marine aangewezen bestuurslid de resultaten van gegeven opdrachten van zodanig militair belang zijn, dat zij bij voorkeur in het belang van 's lands verdediging moeten worden aangewend, kan het bestuur de toepassing van die resultaten slechts toestaan, na daartoe van of namens de Minister van Oorlog of de Minister van Marine verkregen toestemming.

Artikel 14

1. Het Dagelijks Bestuur biedt jaarlijks vóór een April aan het Bestuur een ontwerp-verslag aan over de verrichtingen der Stichting in het voorafgaande kalenderjaar. Bij dit ontwerp wordt aan het Bestuur overgelegd het rapport van de door het Bestuur aangewezen accountant omtrent het financiële beheer.

2. Het Bestuur keurt het verslag goed vóór een Mei en brengt dit in ieder geval ter kennis van de Minister, die een bestuurslid hebben aangewezen.

3. De goedkeuring van het verslag door het Bestuur strekt de leden van het Dagelijks Bestuur tot décharge.

Artikel 15

Bestuursleden kunnen vergoeding voor reis- en verblijfkosten genieten; het Bestuur kan na goedkeuring van de Minister van Verkeer en Waterstaat aan de voorzitter en de andere leden van het Dagelijks Bestuur bovendien een jaarlijkse toelage toekennen.

Artikel 16

Wijzigingen in de statuten kunnen worden aangebracht door de gezamenlijke Ministers, die een bestuurslid hebben aangewezen, op voorstel van het Bestuur of dit gehoord zijnde.

Artikel 17

Liquidatie der Stichting kan plaats vinden door de gezamenlijke in artikel 16 bedoelde Ministers, die bij hun besluit tot liquidatie tevens zullen regelen de bestemming der resterende rechten en bezittingen en de afwikkeling der lopende verplichtingen der Stichting.