Besluit van 29 maart 1955, houdende het in overeenstemming brengen van het Reglement voor de Gouverneur van de Nederlandse Antillen met de nieuwe rechtsorde

Besluit Reglement voor de Gouverneur van de Nederlandse Antillen

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Overzeese Rijksdelen a.i. van 22 Maart 1955, Directie Suriname en Nederlandse Antillen, No. 124071/-;
Overwegende, dat ingevolge artikel 59, lid 4 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden het Reglement voor de Gouverneur van de Nederlandse Antillen in overeenstemming moet worden gebracht met de nieuwe rechtsorde;
Gelet op artikel 59, leden 3 en 4 van het Statuut;
De Raad van State van het Koninkrijk gehoord (advies van 25 Maart 1955, No. 1);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Overzeese Rijksdelen van 29 Maart 1955, Directie Suriname en Nederlandse Antillen, No. 125047/10641;
De bepalingen van het Statuut in acht genomen zijnde;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

de tekst van het Reglement voor de Gouverneur van de Nederlandse Antillen vast te stellen, zoals deze bij dit besluit is gevoegd.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen, waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Overzeese Rijksdelen is belast met de uitvoering van dit besluit, dat, met de nota van toelichting, in het Staatsblad en in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State van het Koninkrijk.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Overzeese Rijksdelen, W. J. A. KERNKAMP.
De Minister van Justitie, L. A. DONKER.