Aanwijzing Wetenschappelijke Inrichting ten Dienste van de Veeartsenijkundige Dienst

Aanwijzing Wetenschappelijke Inrichting ten Dienste van de Veeartsenijkundige Dienst

De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening,
Gelet op het bepaalde in de slotzin van artikel 1 van het Koninklijk besluit van 23 februari 1922, Stb. 82, ter uitvoering van artikel 3 der Veewet,

Besluit:

  • I.

    Als wetenschappelijke inrichting, welke ten dienste van de Veeartsenijkundige Dienst zal worden gebezigd, wordt aangewezen het rijkszuivelstation te Leiden.

  • II.

    Deze beschikking zal worden bekendgemaakt in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die harer publikatie.

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening,
Voor deze,
De waarnemend secretaris-generaal, Patijn