Besluit van 19 maart 1956, houdende de kentekenen van een Nederlands oorlogsvaartuig

Besluit kentekenen Nederlands oorlogsvaartuig

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze minister van marine, mede namens zijn ambtgenoten van overzeese rijksdelen en van buitenlandse zaken en namens zijn ambtgenoot zonder portefeuille Mr. J. M. A. H. Luns, van 13 januari 1956 no. 422004/385205;
Gezien:
artikel 2 van het verdrag van 18 oktober 1907 nopens verandering van handelsvaartuigen in oorlogsschepen, zoals dat verdrag onder meer is bekend gemaakt bij Koninklijk besluit van 22 februari 1910 (Stb. 73), alsmede artikel 410 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht en de daarmede overeenkomende bepalingen van de strafwetgeving in Suriname, in de Nederlandse Antillen en in Nederlands Nieuw-Guinea;
De Raad van State van het Koninkrijk gehoord (advies van 21 februari 1956, nr. 31);
Gezien het nader rapport van Onze minister van marine, mede namens zijn ambtgenoten van overzeese rijksdelen en van buitenlandse zaken en namens zijn ambtgenoot zonder portefeuille Mr. J. M. A. H. Luns, van 13 maart 1956, nr. 427599/385205;
De bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Onder Nederlands oorlogsvaartuig wordt verstaan elk vaartuig, behorende aan of in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden, dat staat onder bevel van een militair der zeemacht en waarvan de bemanning is onderworpen aan de krijgstucht.

Artikel

2

Een Nederlands oorlogsvaartuig voert ter onderscheiding van alle andere onder Nederlandse vlag varende vaartuigen:

  • a.

    hetzij de wimpel, te weten een lange, zeer smalle, gespleten scheepsvaan in de kleuren van de Nederlandse vlag;

  • b.

    hetzij één der commandovlaggen, zijnde vierkante vlaggen in de kleuren van de Nederlandse vlag, met in de rode baan aan de broekingzijde hetzij twee gekruiste maarschalkstaven, hetzij vier, drie of twee sterren of één ster van dit doek;

  • c.

    hetzij de standaard, te weten een vierkante vlag in de kleuren van de Nederlandse vlag, met een driehoekige insnijding in de breedte over de halve lengte van de vlag.

Artikel

3

Onze ministers van marine en van overzeese rijksdelen zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad, het Gouvernementsblad van Suriname, het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en het Gouvernementsblad van Nederlands Nieuw-Guinea zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State van het Koninkrijk.

Soestdijk
JULIANA.
De minister van marine, C. STAF.
De minister van overzeese rijksdelen, W. J. A. KERNKAMP.
De Minister van Justitie, J. C. VAN OVEN.