Besluit van 20 augustus 1956, houdende uitvoering van artikel 8 van de Instellingswet Productschap voor Zuivel

Besluit ex artikel 8 Instellingswet Productschap voor Zuivel

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Ministers voor Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en van Economische Zaken van 12 juli 1956, no. B. 4609, Dir. W.J.A.;
Overwegende, dat het wenselijk is te bepalen in welke gevallen Onze Minister van Economische Zaken voor de toepassing van de Instellingswet Productschap voor Zuivel (Stb. 1956, 93) en van de artikelen 94, 100, derde lid, en 104, tweede lid, van de Wet op de Bedrijfsorganisatie (Stb. 1950, K 22) ten aanzien van het Produktschap voor Zuivel mede als betrokken Minister wordt aangemerkt;
Gelet op artikel 8 van eerstgenoemde wet;
De Raad van State gehoord (advies van 31 juli 1956, no. 32);
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Ministers van 15 augustus 1956, no. B. 4832, Dir. W.J.A.;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Voor de toepassing van de Instellingswet Productschap voor Zuivel (Stb. 1956, 93) en van de artikelen 94, 100, derde lid, en 104, tweede lid, van de Wet op de Bedrijfsorganisatie (Stb. 1950, K 22) ten aanzien van het Produktschap voor Zuivel wordt Onze Minister van Economische Zaken mede als betrokken Minister aangemerkt, voor zoveel betreft

  • a.

    verordeningen, die bindende regelen inhouden voor de detailhandel in melk en melk- en zuivelprodukten;

  • b.

    verordeningen, die regelen inhouden, welke de mededinging beperken tussen degenen, die ondernemingen drijven op het gebied van de melk-, melkprodukten- en zuivelproduktenindustrie of de groothandel in melk- en zuivelprodukten.

Onze Ministers voor Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en van Economische Zaken zijn belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister voor Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, A. C. DE BRUIJN.
De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, MANSHOLT.
De Minister van Economische Zaken, J. ZIJLSTRA.
De Minister van Justitie, J. C. VAN OVEN.