Besluit van 15 september 1956, tot handhaving van de besluiten en beschikkingen betreffende het technisch hoger onderwijs

Besluit handhaving besluiten en beschikkingen betreffende het technisch hoger onderwijs

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen a.i. van 20 augustus 1956, nr. 22194, afdeling Hoger Onderwijs en Wetenschappen;
De Raad van State gehoord (advies van 28 augustus 1956, nr. 24);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 10 september 1956, nr. 22571, afdeling Hoger Onderwijs en Wetenschappen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

De op het tijdstip van de inwerkingtreding van de wet van 7 juni 1956, Stb. 310, bestaande Koninklijke besluiten en ministeriële beschikkingen ter uitvoering van de artikelen 33, 36, 38, 52, 120, 121, 122 eerste lid en 125 van de hoger-onderwijswet blijven, voorzover de hoger-onderwijswet niet anders bepaalt, voorlopig van kracht en gelden voor de technische hogescholen.

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, J. CALS.
De Minister van Justitie, J. C. VAN OVEN.