Uitvoeringsbeschikking Benelux Invorderingsverdrag

De Minister van Financiën,
Gelet op de artikelen 2 en 3 van de wet van 8 juli 1953 (Stb. 332), houdende goedkeuring van het op 5 september 1952 te Brussel tussen Nederland. België en Luxemburg gesloten Verdrag nopens wederkerige bijstand inzake de invordering van belastingschulden (Trb. 1952, 137) en mede gelet op de bepalingen van vorenbedoeld verdrag.

Besluit:

Artikel

1

Deze beschikking verstaat onder:

a.
Verdrag:

het op 5 september 1952 tussen Nederland België en Luxemburg gesloten Verdrag nopens wederkerige bijstand inzake de invordering van belastingschulden (Trb. 1952, 137);

b.
goedkeuringswet:

de wet van 8 juli 1953 (Stb. 332), houdende goedkeuring van het Verdrag.

Artikel

2

Als bevoegde autoriteit, welke op de voet van artikel 3 van het Verdrag de bijstand inzake de invordering van een Nederlandse belastingschuld in België of Luxemburg kan verzoeken, wordt aangewezen de ontvanger der directe belastingen of der invoerrechten en accijnzen, die ingevolge de wettelijke voorschriften hier te lande met de invordering van de desbetreffende belastingschuld is belast.

Artikel

3

Als bevoegde autoriteit, welke op de voet van artikel 4 van het Verdrag tot de invordering of tot het nemen van conservatoire maatregelen hier te lande overgaat, wordt van geval tot geval door de Minister van Financiën een ontvanger der directe belastingen of der invoerrechten en accijnzen aangewezen.

Artikel

4

Als belasting, welke voor de toepassing van artikel 2 van de goedkeuringswet geldt als soortgelijk aan een Belgische of Luxemburgse belasting, wordt aangemerkt de als zodanig in de bij deze beschikking behorende bijlage naast elke Belgische en Luxemburgse belasting of heffing vermelde Nederlandse belasting.

Artikel

5

De kosten van vervolging voor de invordering hier te lande van een Belgische of een Luxemburgse belastingschuld worden berekend overeenkomstig de voorschriften, welke gelden ten aanzien van de kosten van vervolging voor de invordering van de ingevolge het vorig artikel als soortgelijk aangemerkte Nederlandse belasting.

Artikel

6

's-Gravenhage
De Minister van Financiën,
Voor de minister:
De directeur-generaal voor fiscale zaken in algemene dienst, A. J. van denTempel

Bijlage

Belgische belastingen

Luxemburgse belastingen

Voor de invordering in Nederland als soortgelijk aangemerkte belasting

1

2

3

I

I

I

Bedrijfsbelasting

(Taxe professionnelle)

Nationale crisisbelasting

(Contribution nationale de crise)

Aanvullende personele belasting

(Impôt complémentaire personnel)

Mobiliënbelasting

(Taxe mobilière)

Impôt sur le revenu des personnes physiques fixe par voie d'assiette

Impôt sur le revenu des collectivités

Retenue d'impôt sur les traitements et salaires Retenue d'impôt sur les revenues de capitaux

Impôt sur les tantièmes (des administrateurs et commissaires)

Grondbelasting

(Contribution foncière)

Impôt sur la fortune

Belasting op de kadastrale opbrengst van onroerende goederen, toebehorende aan beroepsverenigingen (Taxe sur le revenu cadastral des immeubles appartenant aux unions professionnelles)

Taxe et prélèvements sur les paris relatifs aux épreuves sportives Impôt commercial communal (perçu par l'Etat) d'après le bénéfice et lecapital d'exploitation

Militaire belasting (Taxe militaire) Speciale belasting op de opbrengst van de verhuring van het jacht-, vis- en vogelenvangstrecht (Taxe spéciale sur le produit de la location du droit de chasse, de pêche ou de tenderie) Belasting op de spelen en weddenschappen (Taxe sur les jeux et paris) Provinciale taxes van elke aard (ingevorderd door de Staat), uitgezonderd de taxe op het dragen van wapens en de taxe op slijterijen van gegiste of geestrijke dranken (Taxes provinciales de toute nature (perçues par l'Etat), excepté la taxe sur le permis de port d'armes et la taxe frappant les débits de boissons fermentées ou spiritueuses)

} Inkomstenbelasting

II

II

II

Registratie-, hypotheek- en

griffierechten

(Droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe)

Droits d'enregistrement et d'hypothèque

Registratierecht

III

III

III

Zegelrechten (Droits de timbre)

Droits de timbre

Zegelrecht

IV

IV

IV

Rechten van successie, van

overgang bij overlijden en

taxe tot vergoeding der successierechten

(Droits de succession, de mutation par décès et taxe compensatoire des droits de succession)

Droits de succession et

mutation par décès

Successie- en schenkingsrecht en recht van overgang

V

V

V

Met het zegelrecht gelijkgestelde taxes

(Taxes assimilées au timbre)

Impôt sur le chiffre d'affaires

Impôt sur les transports

Impôt sur les assurances

Omzetbelasting

VI

VI

VI

Invoerrechten (Droits d'entrée)

Droits d'entrée

Invoerrechten

VII

VII

VII/VIII

Accijnzen geheven bij Accijnzen invoer (Droits d'accise l'importation perçus à l'importation)

Binnenlandse accijnzen (Droits d'accise intérieurs intérieurs)

Bijzondere verbruikstaxe alcohol (Taxe spéciale de consommation sur les alcools)

Droits d'accise perçus à l'importation

Droits d'accise intérieurs

Taxe de consommation sur l'alcool

} Accijnzen

VIII

VIII

Openingsbelasting op slijterijen van gegiste dranken, vijfjaarlijkse belasting verschuldigd voor sommige slijterijen van gegiste dranken, jaarlijkse belasting verschuldigd door de kleinhandelaars in geestrijke dranken (Taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées, taxe quinquennale due pour certains débits de boissons fermentées, taxe annuelle due par les détaillants de boissons spiritueuses) Provinciale taxes (ingevorderd door de Staat) op slijterijen van gegiste en geestrijke dranken (Taxes provinciales (perçues par l'Etat) sur les débits de boissons fermentées ou spiritueuses)

Taxe sur les cabarets

} Accijnzen

IX

IX

IX

Verkeersbelasting op de autovoertuigen

(Taxes de circulation sur les véhicules automobiles)

Taxe de circulation sur les véhicules automoteurs

Motorrijtuigenbelasting