Besluit van 4 juli 1957, houdende beperking van een uitkering, toegekend krachtens de Regeling uitkeringen niet-pensioengerechtigden van land- en zeemacht (Stb. 1948, I 543) bij gelijktijdige aanspraak op een pensioen krachtens de Algemene Ouderdomswet

Besluit houdende beperking van een uitkering krachtens de Regeling uitkeringen niet-pensioengerechtigden van land- en zeemacht 1948, Stb. I 543

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister voor Defensie van 8 maart 1957, Nr. P. 111.337/A/Conf en Nr. Minmar 467697/349595;
Overwegende, dat het wenselijk is regelen te stellen ten aanzien van de beperking van de uitbetaling van een uitkering, toegekend krachtens de Regeling uitkeringen niet-pensioengerechtigden van land- en zeemacht (Stb. 1948, I 543) bij gelijktijdige aanspraak op een pensioen krachtens de Algemene Ouderdomswet (Stb. 1956, 281);
De Raad van State gehoord (advies van 21 mei 1957, nr. 70).
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 28 juni 1957, Nr. 111.337/E/Conf. Nr. minmar 55281/254771;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Voor zover van een rechthebbende op een uitkering ter zake van het genot van die uitkering premie krachtens de Wet financiering sociale verzekeringen wordt geheven, wordt hem, voor rekening van het lichaam ten laste waarvan de uitkering is toegekend, overeenkomstig de verhouding, waarin de premie, bedoeld in artikel 23 van de Wet financiering sociale verzekeringen, voor de ambtenaren, in dienst van het Rijk, door wedde-verhoging wordt gecompenseerd, een vergoeding daarvoor verleend.

Artikel

5

Dit besluit werkt terug tot 1 januari 1957.

Artikel

6

Vervallen

Onze Ministers van Oorlog en van Marine zijn belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en de Algemene Rekenkamer.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister voor Defensie, C. STAF.
De Minister van Justitie, SAMKALDEN.