Besluit van 22 augustus 1957, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, ter uitvoering van artikel 9 van de Wet verplaatsing bevolking

Besluit registratie verplaatste personen

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie van 8 juli 1957, no. U 10017, Directie Openbare Orde en Veiligheid, Afdeling Algemene Zaken, Bureau Juridische Zaken;
De Raad van State gehoord (advies van 30 juli 1957, no. 34);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie van 9 augustus 1957, no. 10130, Directie Openbare Orde en Veiligheid, Afdeling Algemene Zaken, Bureau Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:

 • a.

  "Onze Minister": de Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie;

 • b.

  "verplaatste personen": de personen die ingevolge de Wet verplaatsing bevolking zijn verplaatst, alsmede degenen die tot het gezin van een verplaatste persoon komen te behoren.

Artikel

2

Artikel

3

Onze Minister kan bepalen, dat in alle of in door hem aan te wijzen gemeenten, op de door hem aan te geven wijze, een onderzoek wordt ingesteld naar de aanwezigheid in en de afwezigheid uit de gemeenten van verplaatste personen.

Artikel

4

Wanneer Onze Minister heeft bepaald, dat tot registratie wordt overgegaan, is iedere verplaatste persoon verplicht:

 • a.

  zich onverwijld ter registratie aan te melden bij de burgemeester van de gemeente, in welke hij is gehuisvest, ongeacht of hij al dan niet als ingezetene met een adres in die gemeente in de basisregistratie personen is ingeschreven;

 • b.

  bij terugkeer naar de gemeente waar hij als ingezetene met een adres in de basisregistratie personen is ingeschreven of, zo hij werd gehuisvest in de gemeente, waar hij als ingezetene met een adres in de basisregistratie personen is ingeschreven, bij zijn terugkeer naar zijn woning, de burgemeester van die gemeente onverwijld van zijn terugkeer in kennis te stellen;

 • c.

  de burgemeester onverwijld kennis te geven van alle feiten en omstandigheden, welke overigens voor een juiste registratie van belang kunnen zijn;

 • d.

  op vordering van de burgemeester op een aan te geven plaats en op een bepaald tijdstip persoonlijk te verschijnen tot het naar waarheid verstrekken van gegevens, welke voor de registratie naar het oordeel van de burgemeester nodig zijn.

Artikel

6

Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit registratie verplaatste personen".

Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, STRUYCKEN.
De Minister van Justitie, SAMKALDEN.