BESCHIKKING REGISTRATIE VERPLAATSTE PERSONEN

Beschikking registratie verplaatste personen

De Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie,
Gelet op het Besluit registratie verplaatste personen (Stb. 1957, 358).

Besluit:

Artikel

1

Voor de toepassing van deze beschikking wordt verstaan onder:

a.
„intern-verplaatste persoon”:

de verplaatste persoon, die huisvesting heeft verkregen in de gemeente, in welker bevolkingsregister hij is opgenomen;

b.
„extern-verplaatste persoon”:

de verplaatste persoon, die huisvesting heeft verkregen buiten de gemeente, in welker bevolkingsregister hij is opgenomen;

c.
„verplaatsingsformulier”:

het formulier, waarvan het model als bijlage I bij deze beschikking is gevoegd;

d.
„verwijzingskaartje”:

het kaartje, waarvan het model als bijlage II bij deze beschikking is gevoegd.

Artikel

2

Zowel het verplaatsingsformulier als het verwijzingskaartje worden van rijkswege kosteloos beschikbaar gesteld.

Artikel

3

De invulling van het verplaatsingsformulier en het verwijzingskaartje geschiedt bij voorkeur met behulp van een schrijfmachine. Indien van een schrijfmachine geen gebruik kan worden gemaakt, geschiedt de invulling met anilinepotlood.

Artikel

4

De extern-verplaatste persoon wordt geregistreerd door de burgemeester van de gemeente van werkelijk verblijf, met gebruikmaking van het verplaatsingsformulier.

Artikel

5

Van het verplaatsingsformulier is deel A bestemd voor de burgemeester van de gemeente, waar de extern-verplaatste persoon is gehuisvest, deel B voor de burgemeester van de gemeente, in welker bevolkingsregister de extern-verplaatste persoon is opgenomen, en deel C voor een nader aan te wijzen centrale instantie.

Artikel

6

Artikel

7

Artikel

8

Artikel

9

Artikel

10

Artikel

11

Bij aangifte van een adresverandering van een extern-verplaatste persoon binnen de gemeente van laatste registratie is het bepaalde in artikel 10 van overeenkomstige toepassing.

Artikel

12

Artikel

13

De intern-verplaatste persoon wordt geregistreerd op de door de burgemeester te bepalen wijze. Bij de registratie wordt in ieder geval in vak 24 van de persoonskaart, in uitwisbaar potloodschrift, de aanduiding VPI geplaatst. Voorts wordt, indien de artikelen 100 en 101 van het Besluit bevolkingsboekhouding (Stb. 1936, 342) adreswijziging in vak 22 van de persoonskaart niet noodzakelijk maken, in laatstgenoemd vak in uitwisbaar potloodschrift het adres vermeld, waar de persoon is gehuisvest.

Artikel

14

Artikel

15

Artikel

16

Deze beschikking, welke kan worden aangehaald als: Beschikking registratie verplaatste personen, zal worden bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage
De Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, Struycken

Bijlage

I

Kleur: wit. Formaat: 88 × 125 mm.

(Het tweede en het derde deel van het verplaatsingsformulier zijn in de rechterbovenhoek gemerkt

B

m/v

, onderscheidenlijk

C

m/v

, doch zijn overigens gelijkluidend.)

1.

Geslachtsnaam te registreren mannelijk persoon of (laatstoverleden) echtgenoot van nr. 2.

A

m/v

2.

(Meisjes) naam te registreren vrouwelijk persoon.

3.

Eigen voorn.

4.

Indien gezinslid, voornamen en geb.jaar v. h. hoofd van het gezin ¹)Voor inwonende stiefkinderen geslachtsnaam en voornamen en geboortejaar van het gezinshoofd..

Geb.jaar:

5.

Geb. op te

6.

Beroep:

7.

Ong./geh./wed. Kerk. gez.:

Nat.:

8.

Opgen. in het bev.reg. van:

aan het adres:

9.

Laatste gem. van reg.:

10.

Dagt.:

Gem. van huisvesting en adres:

11.

Opmerkingen:

Mij bekend, De Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie,Struycken

Bijlage

II

(Voorzijde)

Kleur: blauw. Formaat 88 × 125 mm.

I

Geslachtsnaam ............................................

Voornamen ..............................................

II

Geslachtsnaam ............................................

Voornamen ..............................................

Geboortejaar ............................................

(Achterzijde)

Kleur: blauw. Formaat 88 × 125 mm.

Een verwijzingskaartje wordt uitsluitend aangelegd voor een stiefkind, welks geslachtsnaam afwijkt van die van de stiefvader.

Bij I te vermelden de geslachtsnaam en de voornamen van het stiefkind.

Bij II te vermelden de geslachtsnaam, waaronder deel A van het verplaatsingsformulier ten name van het gezinshoofd in het verplaatsingsregister A is gerangschikt ¹)Indien het gezinshoofd een gehuwde vrouw of een weduwe is, derhalve de geslachtsnaam van de (laatstoverleden) echtgenoot., zomede de voornamen en het geboortejaar van het gezinshoofd.

Mij bekend,

De Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie,Struycken