Rijksregeling subsidievoorwaarden plaatselijke specifieke verenigingen voor tuberculosebestrijding

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

Besluit:

HOOFDSTUK

I

Algemene bepalingen

Artikel

1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a.
„de minister”:

de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid;

b.
„hoofdinspecteur”:

de geneeskundig hoofdinspecteur van de volksgezondheid;

c.
„inspecteur”:

de geneeskundig inspecteur van de volksgezondheid, binnen wiens ambtsgebied de vereniging haar werkzaamheden verricht;

d.
„vereniging”:

de plaatselijke specifieke vereniging, welke zich blijkens haar statuten uitsluitend ten doel stelt de bestrijding van de tuberculose binnen de gemeente, waar zij is gevestigd.

Artikel

2

Aan verenigingen, bedoeld in artikel 1, onder d, kan onder de voorwaarden, vermeld in deze regeling, een subsidie worden verleend.

Artikel

3

De vereniging moet rechtspersoonlijkheid bezitten, terwijl uit de statuten moet blijken:

 • a.

  dat de vereniging ten doel heeft de bestrijding van tuberculose in haar gehele omvang, onder andere door het geregeld uitoefenen van deskundig, hygiënisch en profylactisch toezicht in de woningen van tuberculoselijders, het nemen en bevorderen van maatregelen, welke dienstig kunnen zijn om de verspreiding van tuberculose in huisgezin, werkplaatsen, scholen en alle voor het publiek toegankelijke plaatsen tegen te gaan, het verspreiden van populaire geschriften, het houden van populaire voordrachten, het op andere wijze bevorderen van de algemene kennis aangaande de tuberculose en haar bestrijding en het bevorderen van een doeltreffende geneeskundige behandeling van tuberculoselijders.

 • b.

  dat de vereniging bereid is haar diensten ter beschikking te stellen van alle groepen van de bevolking, zonder onderscheid van godsdienstige of politieke richting;

 • c.

  dat het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel

4

HOOFDSTUK

II

Bepalingen betreffende het personeel en de werkzaamheden

Artikel

5

Tot deskundig huisbezoek worden bevoegd geacht:

 • a.

  verpleegsters, in het bezit van het diploma A voor ziekenverpleging, met de aantekening voor wijkverpleging;

 • b.

  verpleegsters, in het bezit van het diploma A voor ziekenverpleging en van het diploma voor huisbezoek, uitgereikt door de Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der tuberculose.

Artikel

6

Tijdelijke vervanging van de in dienst zijnde verpleegster zal slechts mogen geschieden door personen, die voldoen aan de in artikel 5 gestelde eisen. De inspecteur kan wegens bijzondere omstandigheden toestemming verlenen van deze eisen tijdelijk of voor de duur van de vervanging af te wijken, doch de vervangster zal in elk geval in het bezit moeten zijn van het diploma A voor ziekenverpleging.

Artikel

7

De vereniging treft maatregelen opdat geneeskundig onderzoek op tuberculose der ademhalingsorganen van verpleegkundigen die deskundig huisbezoek doen, geschiedt volgens richtlijnen van de hoofdinspecteur.

Artikel

8

Artikel

9

Wanneer de verpleegster de leeftijd van 60 jaren heeft bereikt, wordt voor haar verder geen subsidie verleend.

Artikel

10

De vereniging zal aan de bij haar in dienst zijnde verpleegsters een salaris uitkeren volgens de door het College van Rijksbemiddelaars vastgestelde salarisschaal.

Artikel

11

Artikel

12

De vereniging moet beschikken over een magazijn, waarin artikelen, nodig voor de profylaxe en de verpleging van lijders aan tuberculose, in naar het oordeel van de inspecteurs voldoende aantal en behoorlijke hoedanigheid aanwezig zijn.

Artikel

13

De vereniging zal, op verzoek van de inspecteur, toestaan, dat leerlingen in opleiding voor wijkverpleegster de bij haar in dienst zijnde verpleegster bij haar werk vergezellen. De vereniging geeft de verpleegster hiertoe de nodige instructie.

HOOFDSTUK

III

Bepalingen betreffende het subsidie

Artikel

14

Het subsidie wordt verleend in de uitgaven voor het salaris en de ouderdoms- en invaliditeitsverzekering van de verpleegsters, belast met deskundig huisbezoek.

Artikel

15

Artikel

16

Artikel

17

Artikel

18

Indien blijkt, dat het huisbezoek gedurende enige tijd niet is verricht of aan salaris of ouderdoms- en invaliditeitsverzekering minder werd betaald dan aan de berekening van het subsidie heeft ten grondslag gelegen, kan over dit tijdperk een evenredig bedrag worden teruggevorderd.

HOOFDSTUK

IV

Bepalingen betreffende het toezicht

Artikel

19

Artikel

20

De vereniging zal zijn aangesloten bij de provinciale vereniging tot bestrijding der tuberculose in het gebied, waarbinnen zij haar arbeid verricht, en zich onderwerpen aan het vanwege deze vereniging uit te oefenen toezicht op haar werkzaamheden, welke dienen te worden uitgevoerd volgens algemene richtlijnen, welke door de provinciale vereniging worden vastgesteld.

Artikel

21

Te allen tijde zal inzage in de financiële administratie van de door het Rijk gesubsidieerde werkzaamheden worden verleend aan de inspecteur of aan de hiertoe door de minister aan te wijzen ambtenaren, terwijl ook overigens alle door of vanwege de minister gevraagde inlichtingen zonder voorbehoud en naar waarheid zullen worden verstrekt, desverlangd schriftelijk.

Hoofdstuk

V

Slotbepalingen

Artikel

22

Verenigingen, welke, ofschoon werkzaam binnen het gebied van een districtsconsultatiebureaudienst, zelf een consultatiebureau exploiteren, verliezen hierdoor hun aanspraak op subsidie.

Artikel

23

De minister beslist over geschillen, welke zich bij de toepassing van deze beschikking mochten voordoen.

Artikel

24

In bijzondere gevallen kan de minister op verzoek van de vereniging van de voorwaarden, bedoeld in deze beschikking, ontheffing verlenen.

Artikel

25

De beschikking van de Staatssecretaris van Volksgezondheid van 7 mei 1952 (Stcrt. 1952, 88) tot vaststelling van de voorwaarden voor het verkrijgen van subsidie in de kosten van tuberculosebestrijding, zomede de wijzigingsbeschikking van 29 december 1953 (Stcrt. 1954, 1) worden ingetrokken.

Artikel

26

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van de Staatscourant, waarin zij is geplaatst, en werkt terug tot 1 januari 1957, met dien verstande, dat artikel 16 terugwerkt tot 1 januari 1955.

Artikel

27

Deze beschikking, welke in afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, kan worden aangehaald als: Rijksregeling subsidievoorwaarden plaatselijke specifieke verenigingen voor tuberculosebestrijding, en zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage
De minister voornoemd, J. G.Suurhoff