Besluit van 28 maart 1958, houdende vaststelling van een premieregeling voor militairen met de stand van soldaat der eerste klasse, die een verbintenis bij het reserve-personeel der Koninklijke Landmacht of der Koninklijke Luchtmacht hebben gesloten

Besluit vaststelling premieregeling militairen soldaat der eerste klasse

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Oorlog van 3 februari 1958, Directie Militair Personeel, Afdeling Pensioenen, Bezoldigingen en Geneeskundige voorzieningen, nr. P. 112.533/C;
De Raad van State gehoord (advies van 25 februari 1958, nr. 34);
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 22 maart 1958, Directie Militair Personeel, Afdeling Pensioenen, Bezoldigingen en Geneeskundige voorzieningen, nr. P. 112.533/G;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

In dit besluit wordt verstaan onder maand: de periode gerekend van een datum tot de overeenkomstige datum van de volgende kalendermaand.

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van dagtekening van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Oorlog is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister voor Defensie, C. STAF.
De Minister van Justitie, SAMKALDEN.