Beschikking procuratieregeling V.I.B. 1958

De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening,

Besluit:

Artikel

1

Ter zake van het in en buiten rechte vertegenwoordigen van het Voedselvoorzienings-in- en verkoopbureau, genoemd in artikel 31 van de Landbouwwet, kan de directeur aan personeel van dat bureau procuratie verlenen.

Artikel

2

Een daartoe strekkende akte van procuratie, welke de namen, voornamen en woonplaats van de personeelsleden, aan wie procuratie wordt verleend, alsmede de handelingen, ter zake waarvan procuratie wordt verleend, inhoudt, behoeft de goedkeuring van de directeur-generaal van de voedselvoorziening en wordt gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 's-Gravenhage, ter kosteloze inzage voor een ieder.

Artikel

3

Het slot van het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de handtekening en de paraaf van de directeur en de in dat artikel bedoelde personen, die de directeur en deze personen stelt onder stukken, vorenbedoeld bureau betreffende.

Artikel

4

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, A.Vondeling