Besluit van 9 augustus 1958 tot vaststelling van een nieuw Reglement voor de Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen te Rotterdam

Reglement op de Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen te Rotterdam

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, d.d. 17 juni 1958, no. 7631, Directie Volksgezondheid, afd. Medische Beroepen en Ziektenbestrijding;
De Raad van State gehoord (advies van 15 juli 1958, no. 28);
Gelet op het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, d.d. 23 juli 1958, no. 11047, Directie Volksgezondheid, afd. Medische Beroepen en Ziektenbestrijding;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a.

    "Onze Minister": Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid;

  • b.

    "de Commissie": de Commissie, belast met het toezicht op en het beheer over de Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen te Rotterdam;

  • c.

    "de Rijkskweekschool": de Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen te Rotterdam.

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

Artikel

6

Artikel

7

Artikel

8

Artikel

9

Artikel

10

Artikel

11

Artikel

12

Artikel

13

Artikel

14

Artikel

15

De leerlingen zijn terzake van haar uitrusting in de Rijkskweekschool onderworpen aan de voorschriften daaromtrent door de Geneesheer-Directeur te geven.

Artikel

16

Artikel

17

Artikel

18

Artikel

19

Artikel

20

Dit besluit kan worden aangehaald als Reglement op de Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen te Rotterdam.

Artikel

21

Artikel

22

Het Koninklijk besluit van 9 januari 1933 (Stb. 7) tot vaststelling van een Reglement voor de Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen te Rotterdam wordt ingetrokken.

Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uivoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

Rapallo
JULIANA.
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid a.i., W. DREES.
De Minister van Justitie, SAMKALDEN.