Besluit ex Artikel 12 wet op de Justitiële documentatie en op de Verklaringen omtrent het gedrag

Artikel

1

De justitiële documentatiedienst verstrekt inlichtingen uit de algemene documentatieregisters aan:

  • 1.

    directeuren van van de stichtingen als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Reclasseringsregeling 1986 (Stb. 1);

  • 2.

    reclasseringswerkers als bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Reclasseringsregeling 1986;

  • 3.

    secretarissen van de raden voor de kinderbescherming, in die gevallen, waarin dit nodig is voor het voorbereiden van enig rapport of het uitoefenen van enig toezicht.

Het wordt gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage
De minister voornoemd, Samkalden