Besluit Registratie Buitenlandse Strafbladen

Besluit registratie buitenlandse strafbladen

De Minister van Justitie,
Gelet op de artikelen 4 en 11 van de Wet op de justitiele documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag,

Besluit:

Artikel

1

Van onherroepelijk geworden veroordelingen, door andere dan Nederlandse rechters gewezen, kunnen uittreksels in de strafregisters worden opgenomen, indien aan de navolgende voorwaarden is voldaan.

Artikel

2

Het bericht van de veroordeling moet langs officiële weg ter kennis van het Ministerie van Justitie zijn gebracht.

Artikel

3

De veroordeling moet zijn gewezen ter zake van een feit, dat door de Nederlandse strafwet als misdrijf wordt beschouwd of dat gelijkgesteld kan worden met een overtreding van artikel 432 Wetboek van Strafrecht.

Artikel

4

Artikel

5

In geval van twijfel over de uitlegging van de artikelen 3 en 4 en indien de veroordeling is gewezen door een rechter van een ander land dan in artikel 4 bedoeld, beslist de Minister van Justitie.

Artikel

6

Artikel

7

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit registratie buitenlandse strafbladen.

's-Gravenhage
De minister voornoemd, Samkalden .