Besluit van 20 december 1958, houdende voorzieningen in verband met de overdracht van de werkzaamheden van de Rijksseruminrichting en het Staatsveeartsenijkundig Onderzoekingsinstituut aan de Stichting voor Diergeneeskundig Onderzoek

Besluit aanwijzing wetenschappelijke inrichtingen waarop de Veewet niet van toepassing is

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening van 17 december 1958, No. J. 3668, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;
Overwegende, dat de werkzaamheden van de Rijksseruminrichting te Rotterdam en het Staatsveeartsenijkundig Onderzoekingsinstituut te Amsterdam met ingang van 1 januari 1959 zullen worden overgenomen door de Stichting voor Diergeneeskundig Onderzoek, gevestigd te 's-Gravenhage;
Gelet op artikel 99, eerste lid, der Veewet,

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Artikel

2

Artikel

3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1959.

Onze Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

Soestdijk
Juliana.
De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening a.i., C. Staf