Rijkswet van 24 december 1958, houdende goedkeuring van het op 1 maart 1954 te 's-Gravenhage ondertekende verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering

Rijkswet houdende goedkeuring Rechtsvorderingsverdrag 1954

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het op 1 maart 1954 te 's-Gravenhage ondertekende verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering, alvorens te kunnen worden bekrachtigd, ingevolge artikel 60, lid 2, van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal behoeft;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel

1

Het op 1 maart 1954 te 's-Gravenhage ondertekende verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering, waarvan de tekst, alsmede de vertaling in het Nederlands, in het Tractatenblad 1954, nr. 40, is geplaatst, wordt goedgekeurd voor het gehele Koninkrijk.

Artikel

2

De goedkeuring is niet vereist voor de overeenkomsten, bedoeld in de artikelen 1, 3, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 18, 19 en 23 van het in het voorgaande artikel genoemde verdrag.

Artikel

3

Deze Rijkswet treedt in werking met ingang van de dag na heden.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad, het Gouvernementsblad van Suriname, het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en het Gouvernementsblad van Nederlands Nieuw-Guinea zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Justitie a.i., STRUYCKEN.
De Minister van Buitenlandse Zaken, J. LUNS.
De Minister van Zaken Overzee, HELDERS.
De Minister van Justitie a.i., STRUYCKEN.