Besluit van 22 januari 1959, houdende vaststelling van een Regeling Toezicht Luchtvaart

Regeling Toezicht Luchtvaart

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 14 november 1958, no. Jur/15760, Rijksluchtvaartdienst;
Gelet op de artikelen 4, tweede lid, onder a, 5, tweede lid, 7, eerste lid, 8, tweede lid, onder a, 9, eerste lid, 62, derde lid, 76, eerste lid, onder a, c en f en tweede lid, onder b en c en 80, tweede lid, van de Luchtvaartwet (Stb. 1958, 47);
De Raad van State gehoord (advies van 16 december 1958, no. 36);
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 16 januari 1959, no. Jur/10290, Rijksluchtvaartdienst;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk

I

Algemene bepalingen

Artikel

1

Begripsbepalingen

Artikel

2

Toepassing

De bepalingen van deze regeling gelden niet ten aanzien van militaire luchtvaartuigen, de leden van het boordpersoneel, passagiers en lading van deze luchtvaartuigen alsmede ten aanzien van militaire luchtvaartterreinen.

Hoofdstuk

II

Artikel

3

Inschrijving

Vervallen

Artikel

4

Overschrijving

Vervallen

Artikel

5

Aanvraag tot inschrijving of overschrijving

Vervallen

Artikel

6

Luchtvaartuigregister

Vervallen

Artikel

7

Weigering van inschrijving of overschrijving

Vervallen

Artikel

8

Bewijs van inschrijving

Vervallen

Artikel

8a

Voorlopig bewijs van inschrijving

Vervallen

Artikel

9

Doorhaling van de inschrijving

Vervallen

Artikel

10

Vernieuwing van een bewijs van inschrijving

Vervallen

Artikel

11

Verplichte kennisgevingen door degene, te wiens name het luchtvaartuig is ingeschreven

Vervallen

Hoofdstuk

III

Luchtvaartpersoneel

Artikel

12

Onderscheiding van bewijzen van bevoegdheid

Vervallen

Artikel

13

Bevoegdheden van de houders van vliegbewijzen

Vervallen

Artikel

14

Bevoegdheden van de houders van zweefvliegbewijzen en van bewijzen van bevoegdheid als ballonvoerder, navigator en boordwerktuigkundige

Vervallen

Artikel

15

Bevoegdheden van de houders van bewijzen van bevoegdheid als grondwerktuigkundige en zweefvliegtechnicus

Vervallen

Artikel

16

Bevoegdverklaringen

Vervallen

Artikel

17

Bevoegdverklaringen in vliegbewijzen en bewijzen van bevoegdheid als boordwerktuigkundige voor categorieën, klassen en typen van vliegtuigen

Vervallen

Artikel

17a

Vervallen

Artikel

18

Bevoegdverklaringen in vliegbewijzen voor "Blindvliegen", "Spuitvliegen", "Sleepvliegen" en "Vliegonderricht"

Vervallen

Artikel

19

Bevoegdverklaringen in zweefvliegbewijzen voor "Wolkenvliegen", "Sleepvliegen", "Motorzweefvliegen", "Vliegonderricht" en "Lieren"

Vervallen

Artikel

20

Beperking van bevoegdheden

Vervallen

Artikel

21

Verplichtingen van de houders

Vervallen

Artikel

21a

Misbruik logboek

Vervallen

Artikel

22

Afgifte van bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

Vervallen

Artikel

23

Eisen

Vervallen

Artikel

24

Vrijstelling

Vervallen

Artikel

25

Geldigheidsduur

Vervallen

Artikel

26

Verlenging van de geldigheidsduur

Vervallen

Artikel

27

Schorsing

Vervallen

Artikel

28

Intrekking

Vervallen

Artikel

29

Vernieuwing

Vervallen

Artikel

30

Vervallen

Artikel

30a

Registers van in Nederland afgegeven bewijzen van bevoegdheid

Vervallen

Artikel

31

Vervallen

Artikel

32

Keuring

Vervallen

Artikel

33

Herkeuring

Vervallen

Artikel

34

Compensatie van tekortkomingen

Vervallen

Artikel

35

Vervallen

Artikel

36

Oproep

Vervallen

Artikel

37

Aanmelding en anamnese

Vervallen

Artikel

38

Kennisgeving van de uitslag

Vervallen

Artikel

39

Erkende opleidingen

Vervallen

Artikel

40

Dubbelbesturingsonderricht

Vervallen

Artikel

41

Solo-oefenvluchten

Vervallen

Artikel

42

Bediening rubberkabel, rijdende auto of lier

Vervallen

Artikel

43

Logboek

Vervallen

Artikel

44

Samenstelling van het examen

Vervallen

Artikel

45

Wijze van examineren

Vervallen

Artikel

46

Vervallen

Artikel

47

Toelating

Vervallen

Artikel

48

Examentermijn

Vervallen

Artikel

49

Praktisch examen

Vervallen

Artikel

50

Geheimhouding

Vervallen

Artikel

51

Plaats en datum

Vervallen

Artikel

52

Examencommissie

Vervallen

Artikel

53

Uitsluiting

Vervallen

Artikel

54

Examenreglement

Vervallen

Artikel

55

Vervallen

Artikel

56

Verslag examencommissie

Vervallen

Artikel

57

Vervallen

Artikel

58

Vervallen

Artikel

59

Vervallen

Artikel

60

Vervallen

Artikel

61

Vervallen

Artikel

62

Vervallen

Artikel

63

Vervallen

Artikel

64

Vervallen

Artikel

65

Vervallen

Artikel

66

Vervallen

Artikel

67

Vervallen

Artikel

68

Vervallen

Artikel

69

Vervallen

Artikel

70

Vervallen

Artikel

71

Vervallen

Hoofdstuk

IV

Artikel

72

Afgifte van type-certificaten

Vervallen

Artikel

73

Afgifte van bewijzen van luchtwaardigheid

Vervallen

Artikel

74

Vervallen

Artikel

75

Geldigheidsduur

Vervallen

Artikel

76

Luchtwaardige toestand

Vervallen

Artikel

77

Verplichtingen van de eigenaar of houder van een luchtvaartuig

Vervallen

Artikel

78

Vervallen

Artikel

79

Verlenging van de geldigheidsduur

Vervallen

Artikel

80

Schorsing

Vervallen

Artikel

81

Intrekking

Vervallen

Artikel

82

Wijziging van het bewijs van luchtwaardigheid

Vervallen

Artikel

83

Vernieuwing

Vervallen

Artikel

84

Vervallen

Artikel

85

Het gelijkstellen van elders afgegeven bewijzen van luchtwaardigheid

Vervallen

Artikel

86

Bij de aanvraag in te dienen gegevens

Vervallen

Artikel

87

Bouw

Vervallen

Artikel

88

Onderhoud, revisie en herstelling

Vervallen

Artikel

88a

Vervallen

Artikel

89

Wijziging van luchtvaartuigen

Vervallen

Artikel

90

Vervallen

Artikel

91

Buitenlandse luchtvaartuigen

Vervallen

Artikel

92

Bewijzen van deugdelijkheid

Vervallen

Artikel

93

Erkenning

Vervallen

Artikel

93a

Slepen

Vervallen

Hoofdstuk

V

Vluchtuitvoering

Afdeling

I

Algemeen

Artikel

94

Toepasbaarheid

Vervallen

Artikel

95

Aanwijzing gezagvoerder

Vervallen

Artikel

96

Orde en veiligheid; verantwoordelijkheid gezagvoerder

Artikel

97

Vervoer van passagiers en lading

Vervallen

Artikel

98

Bescheiden en boeken

Vervallen

Artikel

99

Kennisgeving van ongevallen

Vervallen

Artikel

100

Vervallen

Artikel

101

Kennisgeving door gezagvoerder

Vervallen

Artikel

102

Vervallen

Artikel

102a

Gebruiksbeperkingen

Vervallen

Artikel

102b

Afwijking van de regelen

Vervallen

Afdeling

II

Verkeersvluchten

Artikel

103

Algemeen

Vervallen

Artikel

104

Vergunning tot vluchtuitvoering

Vervallen

Artikel

105

Vluchtvoorbereiding en vluchtuitvoering

Vervallen

Artikel

105a

Werk- en rusttijden

Vervallen

Artikel

106

Het gebruik van ademhalingszuurstof

Vervallen

Artikel

107

Kennisgeving door gezagvoerder van meteorologische omstandigheden

Vervallen

Artikel

108

Samenstelling en bevoegdheden stuurhutpersoneel

Vervallen

Artikel

109

Kajuitpersoneel

Vervallen

Artikel

109a

Werk- en rusttijden kajuitpersoneel

Vervallen

Artikel

110

Geoefendheid kajuitpersoneel

Vervallen

Artikel

111

Vervallen

Artikel

112

Kennisgeving door gezagvoerder van gebreken

Vervallen

Artikel

113

Het onderhoud van luchtvaartuigen

Vervallen

Artikel

114

Rondvluchten

Vervallen

Afdeling

III

Niet-verkeersvluchten

Artikel

115

Algemeen

Vervallen

Artikel

116

Vluchtvoorbereiding en vluchtuitvoering

Vervallen

Artikel

116a

Samenstelling stuurhutpersoneel

Vervallen

Artikel

116b

Ontheffing luchtvervoersvergunning

Vervallen

Afdeling

IV

Het gebruik van zweefvliegtuigen en motorzweefvliegtuigen

Artikel

117

Middelen voor de opstijging

Vervallen

Artikel

117a

Uitrusting

Vervallen

Artikel

117b

Oefen- en examenvluchten

Vervallen

Afdeling

V

Gebruik van het luchtruim

Artikel

118

Vervallen

Hoofdstuk

VI

Luchtvaartterreinen

Artikel

119

Algemeen

Vervallen

Artikel

120

Afmetingen banen en rijbanen

Vervallen

Artikel

121

Plaats en vorm van baan en strook

Vervallen

Artikel

122

Platform

Vervallen

Artikel

123

Voorzieningen op een luchtvaartterrein

Vervallen

Artikel

124

Aanduiding van hindernissen

Vervallen

Artikel

125

Lichten op een luchtvaartterrein

Vervallen

Artikel

126

Verlichting van hindernissen

Vervallen

Artikel

127

Hulpmiddelen

Vervallen

Artikel

128

E.H.B.O. en gezondheidsorganisatie

Vervallen

Artikel

129

Brandbestrijding

Vervallen

Artikel

130

Onderhoud luchtvaartterrein

Vervallen

Artikel

131

Verslag

Vervallen

Artikel

132

Vervallen

Artikel

132a

Grondafhandeling op het luchtvaartterrein

Vervallen

Artikel

133

Toezicht exploitant

Vervallen

Artikel

133a

Plaatselijke verkeersleiding

Vervallen

Artikel

134

Havenmeester

Vervallen

Artikel

135

Taak havenmeester

Vervallen

Artikel

136

Verstrekken van gegevens

Vervallen

Artikel

137

Het branden van de lichten

Vervallen

Artikel

138

Voorzieningen landingsterrein

Vervallen

Artikel

139

Veiligheid landingsterrein

Vervallen

Artikel

140

Veiligheid platform

Vervallen

Artikel

141

Kennisgeving aan Onze Minister

Vervallen

Artikel

142

Register

Vervallen

Artikel

143

Bekendmaking tarieven

Vervallen

Artikel

144

Ontheffing

Vervallen

Hoofdstuk

VII

Artikel

145

Publikaties

Vervallen

Artikel

146

A.I.P.

Vervallen

Artikel

147

NOTAM

Vervallen

Artikel

148

Verspreiding NOTAM

Vervallen

Artikel

149

Mededelingen aan Nederlandse Luchtvarenden en Eigenaren van Luchtvaartuigen

Vervallen

Artikel

150

Samenstelling AIP, NOTAM, AIC en Luchtvaartkaarten

Vervallen

Artikel

151

Abonnementsprijs

Vervallen

Artikel

152

Het geven van inlichtingen voor de vlucht

Vervallen

Artikel

153

Het in ontvangst nemen van inlichtingen na de vlucht

Vervallen

Hoofdstuk

VIII

Verkeersbeveiliging

Artikel

154

Vervallen

Artikel

155

Vervallen

Artikel

156

Vervallen

Artikel

157

Vervallen

Hoofdstuk

IX

Luchtvaartvertoningen en luchtvaartwedstrijden

Artikel

158

Aanvraag ontheffing ex artikel 8a.51 Wet luchtvaart en toestemming luchtvaartvertoningen en luchtvaartwedstrijden

Artikel

158a

Aanvraag ontheffingen

Vervallen

Hoofdstuk

X

Vergoedingen

Artikel

159

Vaststelling

Artikel

160

Betalingen

Artikel

161

Vervallen

Artikel

162

Vervallen

Artikel

163

Vervallen

Artikel

164

Vervallen

Artikel

165

Vervallen

Hoofdstuk

XI

Straf- en slotbepalingen

Artikel

167

Overgangsbepalingen

De vóór de inwerkingtreding van dit besluit door Onze Minister afgegeven bewijzen van inschrijving, van luchtwaardigheid, van geschiktheid, van gelijkstelling en van deugdelijkheid treden in de plaats van de overeenkomstige in dit besluit vermelde bewijzen. Voor bewijzen, waarvan het model afwijkt van de bedoelde overeenkomstige bewijzen, geschiedt dit slechts voor de duur van ten hoogste zes maanden. In deze periode worden de bewijzen van afwijkend model door Onze Minister vervangen door overeenkomstige in dit besluit vermelde bewijzen zonder dat daarbij enige kosten in rekening worden gebracht.

Artikel

168

Titel

Deze regeling kan worden aangehaald onder de titel "Regeling Toezicht Luchtvaart" of "R.T.L.".

Artikel

169

Intrekking bestaande Regeling Toezicht Luchtvaart

Het Koninklijk besluit van 6 december 1928, Stb. 454 (Regeling Toezicht Luchtvaart), wordt ingetrokken.

Artikel

170

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip, waarop de Luchtvaartwet in werking treedt.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage
JULIANA.
De Minister van Verkeer en Waterstaat, J. VAN AARTSEN.
De Minister van Justitie a.i., STRUYCKEN.