Besluit van 14 juli 1959, tot uitvoering van artikel 42 van de Gezondheidswet

Besluit kennisgeving mutaties Gezondheidswet

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid a.i. van 5 mei 1959, nr. 6772, Directie Volksgezondheid, Afdeling Medische Beroepen en Ziektenbestrijding;
Gelet op de artikelen 42 en 62 van de Gezondheidswet (wet van 18 januari 1956, Stb. 51);
De Raad van State gehoord (advies van 16 juni 1959, nr. 30);
Gelet op het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 7 juli 1959, nr. 9995, Directie Volksgezondheid, Afdeling Medische Beroepen en Ziektenbestrijding;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

De kennisgevingen van vestiging, vertrek, overlijden of neerlegging van de praktijk geschieden

  • a.

    voorzoveel betreft artsen, tandartsen, vroedvrouwen en tandheelkundigen - door tussenkomst van de geneeskundige hoofdinspecteur van de Volksgezondheid - aan de regionale geneeskundige inspecteur van de Volksgezondheid,

  • b.

    voorzoveel betreft apothekers - door tussenkomst van de farmaceutische hoofdinspecteur van de Volksgezondheid - aan de regionale farmaceutische inspecteur van de Volksgezondheid,

binnen wiens ambtsgebied de gemeente is gelegen, waarin de vestiging, onderscheidenlijk van waaruit het vertrek, waarin het overlijden of het neerleggen van de praktijk plaatsheeft.

Artikel

2

Onder vestiging wordt zowel verstaan de vestiging van een praktijk, waaronder mede wordt begrepen de aanvaarding van een assistentschap of waarneming, dan wel van een functie waarin de praktijk wordt uitgeoefend, al dan niet in de gemeente van inwoning, als het zich metterwoon vestigen in een in Nederland gelegen gemeente, komende uit een buiten Nederland gelegen plaats.

Artikel

3

Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid stelt de modellen van de formulieren van kennisgeving vast, voorzover dit niet plaatsvindt overeenkomstig het bepaalde in de bijlage C van de Handleiding Bevolkingsboekhouding, behorende bij de beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken van 22 juni 1936, nr. 16300, afdeling Binnenlands Bestuur, zoals deze sedert is gewijzigd.

Artikel

4

Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, VAN ROOY.
De Minister van Justitie, A. C. W. BEERMAN.