Besluit van 1 september 1959, tot vaststelling van voorschriften betreffende het fotograferen uit de lucht

Besluit luchtfotografie

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Ministers voor Defensie en van Verkeer en Waterstaat van 21 april 1959, nr. 202.620/3 H;
Gelet op artikel 62, derde lid en artikel 76, eerste lid, onder d van de Luchtvaartwet (wet van 15 januari 1958, Stb. 47) en op artikel 36 van het Verdrag van Chicago inzake de internationale burgerlijke luchtvaart, goedgekeurd bij de wet van 28 februari 1947, Stb. H 65;
De Raad van State gehoord (advies van 2 juni 1959, nr. 39);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Defensie en van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 6 augustus 1959, Directoraat Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving en Publiekrecht (Oorlog), nr. 202.620/4 E, nr. Mar. 538.626/286.894 en van 26 augustus 1959 no. Jur./14336;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  "fotograferen": het maken van fotografische of cinematografische opnamen;

 • b.

  "fotografisch toestel": een toestel, waarmede fotografische of cinematografische opnamen kunnen worden gemaakt;

 • c.

  "Nederlands rechtsgebied": het grondgebied van Nederland, daaronder begrepen de territoriale wateren.

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Het verzoek tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2, eerste lid moet worden gericht tot Onze Minister van Defensie en moet een opgave behelzen van:

 • a.

  naam, voornamen, geboortedatum en -plaats, woonplaats en nationaliteit van de aanvrager;

 • b.

  aantal, aard en type van de luchtvaartuigen, zomede aantal en soort van de daarin mede te voeren fotografische toestellen;

 • c.

  naam, voornamen, geboortedatum en -plaats, woonplaats en nationaliteit van degene, die de opnamen zal maken.

Artikel

5

Artikel

6

Artikel

8

De vergunningen, verleend ingevolge Ons besluit van 9 juni 1953, Stb. 309, worden geacht op de voet van dit besluit te zijn verleend. Zij blijven in geen geval langer van kracht dan twaalf maanden na de dag, waarop dit besluit in werking treedt.

Artikel

9

Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit luchtfotografie".

Artikel

10

Ons besluit van 9 juni 1953, Stb. 309 (Besluit luchtfotografie) wordt ingetrokken.

Artikel

11

Dit besluit treedt in werking tegelijk met de Luchtvaartwet (wet van 15 januari 1958, Stb. 47).

Onze Ministers van Defensie en van Verkeer en Waterstaat zijn, ieder voor zoveel hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

Soestdijk
JULIANA.
De Staatssecretaris van Defensie, CALMEYER.
De Minister van Verkeer en Waterstaat, H. A. KORTHALS.
De Minister van Justitie, A. C. W. BEERMAN.