Besluit van 5 augustus 1960, houdende regelen inzake het opnieuw rangschikken en opnieuw vaststellen van de ouderdom in rang van beroepsmilitairen beneden de rang van tweede-luitenant, die behoren tot de Koninklijke Luchtmacht

Rangschikkingsbesluit

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 28 juni 1960, Directie Militair Personeel, nr. P. 118.307/B;
Gezien het verslag van de Commissie B voor georganiseerd overleg in zaken van belang voor de rechtstoestand van militairen;
De Raad van State gehoord (advies van 19 juli 1960, nr. 16);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Defensie van 3 augustus 1960, nr. P. 118.307/F;
Overwegende:
dat ter zake van het rangschikken van de beroepsmilitairen beneden de rang van tweede-luitenant, die behoren tot de Koninklijke Luchtmacht, welk rangschikken tot dusver niet is kunnen geschieden op voor alle diensten gelijke wijze en naar gelijke maatstaven, thans de gewenste eenheid kan worden bewerkstelligd,

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  militair: de mannelijke militair beneden de rang van tweede-luitenant, die behoort tot het beroepspersoneel van de Koninklijke Luchtmacht, met uitzondering van degene die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit nog niet of nog deelneemt aan een opleiding tot het volgen waarvan hij bij het aangaan van de verbintenis als beroepsmilitair is bestemd;

 • b.

  rang: de effectieve rang die een militair definitief bekleedt;

 • c.

  diensttijd:

  • 1°.

   de werkelijke militaire diensttijd welke op grond van de Pensioenwet voor de landmacht 1922 bij toekenning van een diensttijdpensioen in aanmerking kan worden gebracht om met pensioen te worden vergolden,

  • 2°.

   de werkelijke militaire diensttijd verkregen vóór het tijdstip waarop het achttiende levensjaar is volbracht.

Artikel

2

Artikel

3

Het opnieuw vaststellen van de ouderdom in rang bedoeld in artikel 2, geschiedt op voor alle diensten gelijke wijze en naar gelijke maatstaven, waarbij de maatstaven die voor het niet-technisch personeel zijn aangelegd als richtlijn zullen worden genomen.

Artikel

4

Artikel

5

Het ingevolge het bepaalde in artikel 2 opnieuw vaststellen van de ouderdom in een rang leidt tot het vaststellen van een datum die wordt aangemerkt als de datum van ingang van de laatste benoeming als beroepsmilitair in die rang.

Artikel

6

Aan dit besluit kan geen aanspraak worden ontleend op bevordering met ingang van een datum liggende vóór die van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel

7

Dit besluit kan worden aangehaald als: "Rangschikkingsbesluit".

Artikel

8

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 1960.

Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

Soestdijk
JULIANA.
De Staatssecretaris van Defensie, CALMEYER.
De Minister van Justitie a.i., E. H. TOXOPEUS.