Uitvoering artikel 58, lid 2, van de Pachtwet (voor Zuid-Holland)

Uitvoering artikel 58, lid 2, van de Pachtwet (voor Zuid-Holland)

De Minister van Landbouw en Visserij,

Besluit:

Goed te keuren onderstaand krachtens artikel 58, lid 2, van de Pachtwet door de Grondkamer voor Zuidholland genomen besluit;

De Grondkamer voor Zuidholland,

Gelet op artikel 58 van de Pachtwet,

Besluit:

de in artikel 58, lid 1, van de Pachtwet genoemde oppervlakte van 25 are voor de gehele provincie Zuidholland te verlagen tot 10 are voor de tak van bodemcultuur, welke in artikel 1 van de Pachtwet wordt omschreven als „tuinbouw, daaronder begrepen fruitteelt en het kweken van bomen, bloemen en bloembollen”.

Dit besluit treedt in werking op de dag nadat het in de Nederlandse Staatscourant is bekendgemaakt.

Aldus gedaan in de vergadering van de Grondkamer voor Zuidholland op 15 februari 1961.

De Grondkamer voor Zuidholland,

F. den Hartog, voorzitter.

A. W. Visser, secretaris.

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij, V. G. M.Marijnen