Wet van 24 maart 1961, houdende regelen op het gebied van de prijzen van goederen en diensten

Prijzenwet

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de mogelijkheid te openen regelen te stellen op het gebied van de prijzen van goederen of diensten, ingeval de ontwikkeling dier prijzen daartoe aanleiding geeft;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel

1

Artikel

2

Artikel

2a

Vervallen

Artikel

2b

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

6

Vervallen

Artikel

6a

Vervallen

Artikel

6b

Vervallen

Artikel

7

Vervallen

Artikel

8

Vervallen

Artikel

9

Vervallen

Artikel

10

Vervallen

Artikel

11

Indien in deze wet geregelde onderwerpen in het belang van een goede uitvoering van de wet nadere regeling behoeven, kan dit geschieden bij algemene maatregel van bestuur.

Artikel

12

Artikel

13

Vervallen

Artikel

14

Vervallen

Artikel

15

Vervallen

Artikel

16

Vervallen

Artikel

17

Deze wet kan worden aangehaald als "Prijzenwet".

Artikel

18

Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Economische Zaken, J. W. DE POUS.
De Staatssecretaris van Economische Zaken, G. M. J. VELDKAMP.
De Minister van Justitie, A. C. W. BEERMAN.
De Minister van Financiën, J. ZIJLSTRA.
De Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, J. VAN AARTSEN.
De Minister van Verkeer en Waterstaat a.i., J. VAN AARTSEN.
De Minister van Landbouw en Visserij, V. G. M. MARIJNEN.
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, VAN ROOY.
De Minister van Justitie, A. C. W. BEERMAN.