Besluit van 2 mei 1961, tot hernieuwde vaststelling van de algemene maatregel van bestuur, bedoeld bij artikel 570 van het Wetboek van Koophandel

Besluit ex artikel 570 Wetboek van Koophandel

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 16 januari 1961, Stafafdeling Wetgeving, nr. 019/661, mede namens Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;
De Raad van State gehoord (advies van 28 februari 1961, nr. 31);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 25 april 1961, nr. 145/661, mede namens Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Voor de toepassing van de bepalingen van de zevende titel van het tweede boek van het Wetboek van Koophandel worden

De Dollart, de Eems, de Lauwerszee, de Waddenzee en het IJsselmeer in hun geheel, de Doorgraving, het Scheur, de Westgeul, de Oude- en Nieuwe Maas en de Dordtse Kil, het Malle Gat en de Krabbegeul in hun geheel, alsmede de overige Zuidhollandse en Zeeuwse stromen, begrensd in het noorden door de noordelijke oever van het Haringvliet, het Vuile Gat en het Hollands Diep tot de spoorbrug bij Moerdijk, in het oosten door het vasteland van Noord-Brabant van genoemde spoorbrug tot de Nederlands-Belgische grens in het zuiden door de Nederlands-Belgische grens in de Schelde en door het vasteland van Zeeuws-Vlaanderen,

beschouwd tot de zee alsmede de stranden en oevers daarvan tot het zeestrand te behoren.

Onder de in het vorige lid bedoelde wateren zijn begrepen de daaraan gelegen havens, mits zij daarmede in vrije verbinding staan.

Artikel

2

Het Koninklijk besluit van 18 december 1933, Stb. 703 wordt ingetrokken.

Onze Ministers van Justitie en van Verkeer en Waterstaat zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Justitie, A. C. W. BEERMAN.
De Minister van Verkeer en Waterstaat, H. A. KORTHALS.
De Minister van Justitie, A. C. W. BEERMAN.