Wet van 20 juli 1961, houdende nieuwe bepalingen ter bewaring van bossen en andere houtopstanden

Boswet

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regelen vast te stellen ter bewaring van bossen en andere houtopstanden;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Afdeling

I

Algemene bepaling

Artikel

1

Afdeling

II

Velling en herbeplanting

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Hij, die de eigendom van grond als bedoeld in artikel 3, eerste lid, overdraagt of een gebruiksrecht daarop vestigt of overdraagt, is verplicht aan de verkrijger kennis te geven van het bestaan van de verplichting tot herbeplanting en van haar omvang en daarvan uitdrukkelijk in de akte van levering, vereist voor de overdracht of vestiging, te doen blijken.

Artikel

5

Artikel

6

Afdeling

III

Beroep

Artikel

7

Vervallen

Artikel

8

Vervallen

Afdeling

IV

Artikel

9

Vervallen

Artikel

10

Vervallen

Artikel

11

Vervallen

Afdeling

V

Artikel

12

Vervallen

Afdeling

VI

Kapverbod

Artikel

13

Artikel

14

Vervallen

Afdeling

VII

Voorzieningen door andere openbare lichamen

Artikel

15

Artikel

16

Vervallen

Artikel

17

Indien de gebruiker of eigenaar van een houtopstand tengevolge van een krachtens provinciale of gemeentelijke verordening genomen besluit, houdende een verbod tot vellen van een houtopstand of een weigering tot ontheffing van een verbod tot vellen van een houtopstand, schade lijdt, welke redelijkerwijs niet of niet geheel voor zijn rekening behoort te blijven, kennen de in de provinciale, onderscheidenlijk de gemeentelijke verordening aangewezen organen hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding uit de provinciale, onderscheidenlijk de gemeentekas toe.

Afdeling

VIII

Straf-, slot- en overgangsbepalingen

Artikel

18

Vervallen

Artikel

19

Vervallen

Artikel

20

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

21

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

22

Artikel

23

Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.

Artikel

24

Deze wet kan worden aangehaald onder de titel van "Boswet".

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Het Loo
JULIANA.
De Minister van Landbouw en Visserij, V. G. M. MARIJNEN.
De Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Y. SCHOLTEN.
De Minister van Justitie, A. C. W. BEERMAN.