Rijkssubsidieregeling voor het algemeen maatschappelijk werk

Rijkssubsidieregeling voor het algemeen maatschappelijk werk

de Minister van Maatschappelijk Werk
Overwegende, dat de instellingen voor algemeen maatschappelijk werk niet tot de gewenste en noodzakelijke ontwikkeling kunnen worden gebracht zonder financiële steun van rijkswege;

BESLUIT:

voor het verkrijgen van rijkssubsidie de volgende regelen te stellen.

§

I

Algemene bepalingen

Artikel

1

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

a.
de minister:

de Minister van Maatschappelijk Werk;

b.
het ministerie:

het Ministerie van Maatschappelijk Werk;

c.
instelling:

een instelling voor algemeen maatschappelijk werk, die zich ten doel stelt:

het verrichten van arbeid, gericht op het voorkomen en opheffen van de verscheidene maatschappelijke moeilijkheden van de mens als zodanig en van het gezin, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de relatie met andere levensverbanden, teneinde bij te dragen tot een persoonlijk en maatschappelijk bevredigend functioneren van de mens;

d.
diploma:

diploma van een ingevolge de Nijverheidsonderwijswet gesubsidieerde school voor maatschappelijk werk;

e.
getuigschrift:

schriftelijke verklaring, afgegeven door het bestuur van een der opleidingsinstituten, genoemd in de bij deze regeling behorende bijlage 1, dat de betrokkene de opleiding met goed gevolg heeft doorlopen;

f.
salaris:

alle betalingen aan – dan wel ten behoeve van – functionarissen, supervisors in vast dienstverband en administratieve hulpkrachten, welke worden gerekend tot het belastbaar loon volgens het Besluit op de Loonbelasting 1940;

g.
adviescommissie:

de door de minister ingestelde commissie, belast met het uitbrengen van adviezen inzake deze regeling.

Artikel

2

Voor subsidie op grond van deze regeling kunnen in aanmerking komen in Nederland gevestigde, rechtspersoonlijkheid bezittende, privaatrechtelijke instellingen, welke blijkens hun stichtingsakte of statuten algemeen maatschappelijk werk verrichten.

Artikel

3

Artikel

4

Als administratieve hulpkracht wordt aangemerkt de hulpkracht, die administratieve werkzaamheden verricht ten behoeve van de functionarissen voor het algemeen maatschappelijk werk en eventueel van de deskundigen. De administratieve hulpkracht, belast met het voeren van de financiële administratie van de instelling, wordt niet als zodanig aangemerkt.

Artikel

5

Als deskundigen in de zin van deze regeling worden beschouwd een supervisor, een psychiater of een psycholoog, die als adviserend medewerker met het oog op de arbeid van de leidinggevend maatschappelijk werker(s) en/of de maatschappelijk werker(s) aan de instelling is verbonden.

De werkzaamheden van de supervisor dienen — zo nodig — tevens gericht te zijn op de candidaat-maatschappelijk werker(s).

Artikel

6

Wijzigingen in de stichtingsakte of de statuten en in de werkwijze van de instelling dienen ter kennis van de minister te worden gebracht.

Artikel

7

Subsidie op grond van deze regeling wordt slechts verleend, voor zover de wetgever de nodige gelden heeft toegestaan.

Artikel

8

Aan de toekenning van subsidie of voorschotten daarop kan geen aanspraak worden ontleend op de toekenning van subsidie over volgende jaren.

Artikel

9

§

II

Voorwaarden voor subsidieverlening

Artikel

10

Artikel

11

Van de functionarissen dient:

 • a.

  de leidinggevend maatschappelijk werker in het bezit te zijn van het diploma, gedurende vijf jaar werkzaam te zijn geweest in het algemeen maatschappelijk werk of in een daarmede gelijk te stellen vorm van maatschappelijk gezinswerk en in het bezit te zijn van het diploma van een der voortgezette opleidingen, genoemd in de bij deze regeling behorende bijlage 2;

 • b.

  de maatschappelijk werker in het bezit te zijn van het diploma;

 • c.

  de candidaat-maatschappelijk werker een urgentie-opleiding van maatschappelijk werkers, verbonden aan een ingevolge de Nijverheidsonderwijswet gesubsidieerde school voor maatschappelijk werk, te volgen;

 • d.

  de assisterende beroepskracht in het bezit te zijn van het getuigschrift.

Artikel

12

De minister kan — gehoord de Adviescommissie — besluiten subsidie te verlenen in de kosten van een functionaris in gevallen, waarin hij niet voldoet aan de in deze regeling gestelde eisen inzake opleiding en ervaring.

§

III

Grondslag van het subsidie

Artikel

13

Het subsidie aan een instelling wordt verleend in de vorm van een bijdrage in de voor subsidie in aanmerking komende uitgaven voor:

 • a.

  salarissen en diverse op de salarissen rustende kosten, c.q. honoraria;

 • b.

  apparaatskosten.

Artikel

15

Het subsidie wordt verleend in de kosten van functionarissen met een volledige dagtaak. Ook kan subsidie worden verleend in de kosten van functionarissen met een gedeeltelijke dagtaak, indien deze van redelijke omvang is.

Artikel

16

Artikel

17

Artikel

18

Het salaris, bedoeld in artikel 16, eerste lid, kan worden verhoogd met f 600,—, indien de maatschappelijk werker in het bezit is van het diploma van een der Voortgezette Opleidingen, genoemd in de bij deze regeling behorende bijlage 2, alsmede met f 480,— indien een instelling tenminste vier maatschappelijk werkers en/of candidaat maatschappelijk werkers in dienst heeft en indien de zwaardere verantwoordelijkheid of de bijzondere verdiensten van een van de maatschappelijk werkers in zijn salaris tot uitdrukking worden gebracht.

Artikel

19

Artikel

20

Artikel

21

Het salaris van een administratieve hulpkracht kan voor de subsidiëring niet uitgaan boven een bedrag van f 500,— per jaar per functionaris als bedoeld in artikel 3, eerste lid.

Uitgangspunt hierbij is het aantal voor subsidie in aanmerking komende functionarissen voor het algemeen maatschappelijk werk op 31 december van het jaar, waarover het subsidie wordt verleend, waaronder ook worden begrepen de vertrokken functionaris(sen), voor zover de ontstane vacature(s) niet langer dan een jaar onvervuld is (zijn) gebleven.

Artikel

22

De honoraria van deskundigen kunnen voor de subsidiëring ten hoogste bedragen:

§

IV

Berekening van het subsidie

Artikel

23

Artikel

24

Het basisbedrag wordt gevormd door:

 • a.

  het betaalde jaarsalaris, voor zover dit voldoet aan het gestelde in artikel 16;

 • b.

  indien de functionaris geen vol jaar in dienst is geweest, het salaris, dat aan de hand van het betaalde salaris op jaarbasis is gebracht, voor zover dit voldoet aan het gestelde in artikel 16, hetwelk wordt afgerond op honderd gulden en wel zodanig, dat bedragen tot en met f 50,— naar beneden en bedragen vanaf f 50,01 naar boven worden afgerond.

Artikel

25

Niet als salaris worden aangemerkt:

 • a.

  vergoedingen voor overwerk;

 • b.

  gratificaties en andere bijzondere beloningen;

 • c.

  vergoedingen ter bestrijding van bepaalde kosten, zoals toelagen voor het gebruik van rijwiel e.d.

Artikel

26

Artikel

27

Artikel

28

Het subsidie in de kosten van een supervisor in vast dienstverband wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 23.

Artikel

29

Artikel

30

Het subsidie wordt naar boven afgerond op hele guldens.

Artikel

31

Indien het subsidie, dat een instelling ontvangt van rijk, provincie en gemeente samen meer bedraagt dan 80% — of meer dan het verlaagde percentage, bedoeld in artikel 10 tweede lid — van de in artikel 13 bedoelde kosten, wordt het rijkssubsidie met het bedrag der overschrijding verlaagd.

§

V

Indiening van aanvragen voor het verkrijgen van subsidie

Artikel

32

Artikel

33

Indien voor de eerste maal subsidie wordt gevraagd, moeten behalve het subsidieaanvraagformulier de volgende bescheiden worden overgelegd:

 • a.

  een omschrijving van de gronden, waarop subsidie wordt aangevraagd;

 • b.

  een gewaarmerkt exemplaar van de stichtingsakte of de statuten;

 • c.

  een beschrijving van de organisatievorm, de werkwijze en het programma van de voorgenomen activiteiten;

 • d.

  een begroting voor het jaar, waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

 • e.

  een verklaring, waaruit blijkt dat subsidie bij de betrokken provinciale of gemeentelijke overheid is aangevraagd.

Artikel

34

De beslissingen over subsidieaanvragen worden door de minister medegedeeld aan het bestuur van de instelling. Afschriften van deze beslissingen worden aan de betrokken provinciale c.q. gemeentelijke overheid gezonden.

Artikel

35

§

VI

Vaststelling en uitbetaling van het subsidie

Artikel

36

Artikel

37

Artikel

38

Aan door de minister aan te wijzen ambtenaren worden alle bescheiden getoond en alle inlichtingen verstrekt die noodzakelijk zijn voor een juiste vervulling van hun taak. De instelling onderwerpt zich aan controle vanwege de minister.

Artikel

39

Artikel

40

Door aanvaarding van het toegekende subsidie neemt het bestuur van de instelling op zich een teveel ontvangen bedrag te restitueren onmiddellijk na ontvangst van een mededeling, waaruit blijkt, dat het subsidie of een voorschot daarop is herzien, tenzij in deze mededeling is vermeld, dat het teveel toegekende zal worden overgeboekt naar een volgend dienstjaar.

Artikel

41

Indien blijkt, dat opzettelijk onjuiste gegevens zijn verstrekt, of indien de voorwaarden van deze regeling niet zijn nageleefd, is de minister gerechtigd het verleende subsidie geheel of gedeeltelijk terug te vorderen en kan hij de betrokken instelling van verdere subsidieverlening uitsluiten.

Artikel

42

§

VII

Slot- en overgangsbepalingen

Artikel

43

Vervallen

Artikel

44

De minister kan van deze regeling afwijken, indien in bepaalde gevallen stringente toepassing daarvan naar zijn oordeel tot kennelijke onbillijkheden zou leiden.

Artikel

45

Met een maatschappelijk werker als bedoeld in artikel 3, eerste lid onder b, wordt voor de subsidiëring gelijkgesteld:

hij, die geboren voor 1 januari 1921, op 1 januari 1956 als maatschappelijk werker in dienst was van een instelling voor algemeen maatschappelijk werk, mits hij in het bezit is van het getuigschrift en te rekenen vanaf 1 januari 1945 in totaal ten minste vijf jaar in het maatschappelijk werk in een gesalarieerde functie als maatschappelijk werker werkzaam is geweest.

Artikel

46

Artikel

47

De richtlijnen voor subsidiëring van het uitvoerend algemeen maatschappelijk werk Hoofdafdeling IV (O.M.O. en I.M.W.) no. U 86113 dd. 14 juni 1955, alsmede de regeling ten aanzien van de opleidingseisen etc. no. U 47174 dd. 25 februari 1956, gewijzigd bij de circulaires no. 56105 dd. 15 oktober 1957, no. U 42572 dd. 14 november 1957, no. 71963 dd. 1 juni 1959, no. U 81273 dd. 26 juli 1960 en no. U. 153 dd. 30 maart 1961 worden ingetrokken met dien verstande, dat zij voor de tot en met het jaar 1961 toe te kennen of toegekende subsidies van toepassing blijven.

Artikel

48

Deze regeling kan worden aangehaald als:

Rijkssubsidieregeling voor het algemeen maatschappelijk werk.

Artikel

49

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot 1 januari 1962. Afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage
De Minister van Maatschappelijk Werk, M.KLOMPÉ

BIJLAGE

1

Opleidingen waaraan het getuigschrift is verbonden

 • A.

  Sociaal-paedagogische opleidingen op middelbaar niveau.

  • 1.

   Cursus voor maatschappelijk werk „Huize Bergen” te Vught, 3 jaar, parttime (vanaf 1958).

  • 2.

   Opleiding Middelbare Sociale Arbeid, 3 jaar, parttime, uitgaande van de Stichting voor opleiding tot Sociale Arbeid te Haarlem (tezamen met de R.K. Leergangen te Tilburg).

 • B.

  Voor de subsidiëring worden met de onder A genoemde opleidingen gelijkgesteld (mits de cursisten van de onder 7 en 10 genoemde opleidingen het getuigschrift voor respectievelijk 1 januari 1963 en 1 januari 1965 hebben behaald):

  • 1.

   Cursus voor maatschappelijk werk „Huize Bergen” te Vught, 3 jaar, parttime (eindexamen voor 1958).

  • 2.

   Stichting voor opleiding van maatschappelijk werkers, gevestigd te Haarlem:

   A-diploma 3 jaar, parttime;

   B-diploma 2½ jaar, parttime.

  • 3.

   Cursus voor maatschappelijk werkers van de R.K. Leergangen te Tilburg:

   A-diploma 3 jaar, parttime;

   B-diploma 2½ jaar, parttime.

  • 4.

   „De Rank”, opleiding en uitzending van kerkelijk sociale werksters (beëindigd 1951), 2 jaar, fulltime.

  • 5.

   Opleiding „Kerk en Wereld” — eindexamen voor 1-1-1956, (diploma jeugdwerkleiding en evangelist), 3 jaar, fulltime.

  • 6.

   Gereformeerd Opleidingscentrum „De Nijenburgh”, eindexamen voor 1-1-1958 (diploma jeugdleiding en kerkelijk sociaal werk), 3 jaar, fulltime.

  • 7.

   Bijscholingscursus aan een school voor maatschappelijk werk, 2 jaar, parttime.

  • 8.

   School voor Sociale Bedrijfsleiding en Gezinszorg „Bouvigne” Breda, eindexamen voor september 1950, 3 jaar, fulltime.

  • 9.

   Opleiding tot secundair maatschappelijk werkster aan de Katholieke Middelbare School voor Maatschappelijk Werk te Breda, (1940–1954), 3 jaar, fulltime.

  • 10.

   Opleiding voor maatschappelijk werk van het Nederlands Schriftelijk Studiecentrum te Culemborg, 3 jaar, parttime.

Mij bekend,
De Minister van Maatschappelijk Werk, M. KLOMPÉ

BIJLAGE

2

Voortgezette opleidingen

 • 1.

  Voortgezette opleiding van maatschappelijk werkers, verbonden aan de school voor maatschappelijk werk „Sociale Academie”,

  Karthuizerplantsoen 2 te Amsterdam.

 • 2.

  Voortgezette opleiding van maatschappelijk werkers, verbonden aan de school voor maatschappelijk werk „Centraal Instituut voor Christelijk Sociale Arbeid”,

  Weteringschans 263 te Amsterdam.

 • 3.

  Voortgezette opleiding van maatschappelijk werkers, onder beheer van de Stichting Studiecentrum Katholieke Opleidingen voor het Maatschappelijk Werk,

  Batavierenweg 96–98 te Nijmegen.

Mij bekend,
De Minister van Maatschappelijk Werk, M. KLOMPÉ

BIJLAGE

3

Subsidietabel assisterende beroepskrachten, candidaat-maatschappelijk werkers, maatschappelijk werkers, leidinggevend maatschappelijk werkers en supervisors in vast dienstverband

f 3 000

f 1 636

f 1 780

f 3 100

f 1 680

f 1 828

f 3 200

f 1 723

f 1 876

f 3 300

f 1 766

f 1 924

f 3 400

f 1 809

f 1 972

f 3 500

f 1 852

f 2 020

f 3 600

f 1 896

f 2 068

f 3 700

f 1 939

f 2 116

f 3 800

f 1 982

f 2 164

f 3 900

f 2 025

f 2 212

f 4 000

f 2 068

f 2 260

f 4 100

f 2 112

f 2 308

f 4 200

f 2 155

f 2 356

f 4 300

f 2 198

f 2 404

f 4 400

f 2 241

f 2 452

f 4 500

f 2 284

f 2 500

f 4 600

f 2 328

f 2 548

f 4 700

f 2 371

f 2 596

f 4 800

f 2 414

f 2 644

f 4 900

f 2 457

f 2 692

f 5 000

f 2 500

f 2 740

f 5 100

f 2 544

f 2 788

f 5 200

f 2 587

f 2 836

f 5 300

f 2 630

f 2 884

f 5 400

f 2 673

f 2 932

f 5 500

f 2 716

f 2 980

f 5 600

f 2 760

f 3 028

f 5 700

f 2 803

f 3 076

f 5 800

f 2 846

f 3 124

f 5 900

f 2 889

f 3 172

f 6 000

f 2 932

f 3 220

f 6 100

f 2 976

f 3 268

f 6 200

f 3 019

f 3 316

f 6 300

f 3 062

f 3 364

f 6 400

f 3 105

f 3 412

f 6 500

f 3 148

f 3 460

f 6 600

f 3 192

f 3 508

f 6 700

f 3 235

f 3 556

f 6 800

f 3 278

f 3 604

f 6 900

f 3 320

f 3 652

f 7 000

f 3 360

f 3 696

f 7 100

f 3 400

f 3 741

f 7 200

f 3 440

f 3 786

f 7 300

f 3 480

f 3 831

f 7 400

f 3 520

f 3 876

f 7 500

f 3 560

f 3 920

f 7 600

f 3 600

f 3 965

f 7 700

f 3 640

f 4 010

f 7 800

f 3 680

f 4 055

f 7 900

f 3 720

f 4 100

f 8 000

f 3 660

f 4 044

f 8 100

f 3 700

f 4 089

f 8 200

f 3 740

f 4 134

f 8 300

f 3 780

f 4 179

f 8 400

f 3 820

f 4 224

f 8 500

f 3 860

f 4 268

f 8 600

f 3 900

f 4 313

f 8 700

f 3 940

f 4 358

f 8 800

f 3 980

f 4 403

f 8 900

f 4 020

f 4 448

f 9 000

f 4 060

f 4 492

f 9 100

f 4 100

f 4 537

f 9 200

f 4 140

f 4 582

f 9 300

f 4 180

f 4 627

f 9 400

f 4 220

f 4 672

f 9 500

f 4 260

f 4 716

f 9 600

f 4 300

f 4 761

f 9 700

f 4 340

f 4 806

f 9 800

f 4 380

f 4 851

f 9 900

f 4 420

f 4 896

f 10 000

f 4 460

f 4 940

f 10 100

f 4 500

f 4 985

f 10 200

f 4 540

f 5 030

f 10 300

f 4 580

f 5 075

f 10 400

f 4 620

f 5 120

f 10 500

f 4 660

f 5 164

f 10 600

f 4 700

f 5 209

f 10 700

f 4 740

f 5 254

f 10 800

f 4 780

f 5 299

f 10 900

f 4 820

f 5 344

f 11 000

f 4 860

f 5 388

f 11 100

f 4 900

f 5 433

f 11 200

f 4 940

f 5 478

f 11 300

f 4 980

f 5 523

f 11 400

f 5 020

f 5 568

f 11 500

f 5 060

f 5 612

f 11 600

f 5 100

f 5 657

f 11 700

f 5 140

f 5 702

f 11 800

f 5 180

f 5 747

f 11 900

f 5 220

f 5 792

f 12 000

f 5 260

f 5 836

f 12 100

f 5 300

f 5 881

f 12 200

f 5 340

f 5 926

f 12 300

f 5 380

f 5 971

f 12 400

f 5 420

f 6 016

f 12 500

f 5 460

f 6 060

f 12 600

f 5 500

f 6 105

f 12 700

f 5 540

f 6 150

f 12 800

f 5 580

f 6 195

f 12 900

f 5 620

f 6 240

f 13 000

f 5 660

f 6 284

Bij aanwezigheid van een speciaal vervoermiddel worden de tabelbedragen verhoogd als volgt:

Kolom 2a en 2b

f 60

f 180

f 660

Mij bekend,
De Minister van Maatschappelijk Werk, M. KLOMPÉ

BIJLAGE

4

Subsidietabel administratieve hulpkrachten

f 100

f 40

f 44

f 48

f 200

f 80

f 87

f 96

f 300

f 120

f 130

f 144

f 400

f 160

f 173

f 192

f 500

f 200

f 216

f 240

f 600

f 240

f 260

f 288

f 700

f 280

f 303

f 336

f 800

f 320

f 346

f 384

f 900

f 360

f 389

f 432

f 1 000

f 400

f 432

f 480

f 1 100

f 440

f 476

f 528

f 1 200

f 480

f 519

f 576

f 1 300

f 520

f 562

f 624

f 1 400

f 560

f 605

f 672

f 1 500

f 600

f 648

f 720

f 1 600

f 640

f 692

f 768

f 1 700

f 680

f 735

f 816

f 1 800

f 720

f 778

f 864

f 1 900

f 760

f 821

f 912

f 2 000

f 800

f 864

f 960

f 2 100

f 840

f 908

f 1 008

f 2 200

f 880

f 951

f 1 056

f 2 300

f 920

f 994

f 1 104

f 2 400

f 960

f 1 037

f 1 152

f 2 500

f 1 000

f 1 080

f 1 200

f 2 600

f 1 040

f 1 124

f 1 248

f 2 700

f 1 080

f 1 167

f 1 296

f 2 800

f 1 120

f 1 210

f 1 344

f 2 900

f 1 160

f 1 253

f 1 392

f 3 000

f 1 200

f 1 296

f 1 440

f 3 100

f 1 240

f 1 340

f 1 488

f 3 200

f 1 280

f 1 383

f 1 536

f 3 300

f 1 320

f 1 426

f 1 584

f 3 400

f 1 360

f 1 469

f 1 632

f 3 500

f 1 400

f 1 512

f 1 680

f 3 600

f 1 440

f 1 556

f 1 728

f 3 700

f 1 480

f 1 599

f 1 776

f 3 800

f 1 520

f 1 642

f 1 824

f 3 900

f 1 560

f 1 685

f 1 872

f 4 000

f 1 600

f 1 728

f 1 920

Mij bekend,
De Minister van Maatschappelijk Werk, M. KLOMPÉ

BIJLAGE

5

Subsidiabele maxima per functie per jaar

a.

Assisterende beroepskracht

b.

Candidaat-maatschappelijk werker

f 5 766

f 6 205

c.

Maatschappelijk werker

f 7 933

f 8 459

d.

Leidinggevend maatschappelijk werker

f 9 090

f 9 681

e.

Supervisor in vast dienstverband

f 10 386

f 11 061

Mij bekend,
De Minister van Maatschappelijk Werk, M. KLOMPÉ

BIJLAGE

6

Rijkssubsidieregeling nr. U 88064

BIJLAGE

7

Rijkssubsidieregeling nr. U 88064

Inhoud

§ I. Algemene bepalingen

Art. 1. Begripsomschrijvingen

Art. 2. Te subsidiëren objecten

Art. 3. Omschrijving functionarissen

Art. 4. Omschrijving administratieve hulpkracht

Art. 5. Omschrijving deskundige

Art. 6. Wijziging in stichtingsakte, statuten of werkwijze

Art. 7. Voorbehoud ten aanzien van beschikbaarheid begrotingsgelden

Art. 8. Algemeen voorbehoud

Art. 9. Overleg met lagere overheid

§ II. Voorwaarden voor subsidieverlening

Art. 10. Voorwaarden, waaraan instelling moet voldoen

Art. 11. Voorwaarden, waaraan functionarissen moeten voldoen

Art. 12. Inschakeling Adviescommissie

§ III. Grondslag van het subsidie

Art. 13. Vorm van het subsidie

Art. 14. Subsidiepercentage

Art. 15. Dagtaak functionarissen

Art. 16. Maximaal voor subsidie in aanmerking komende salarissen

Art. 17. Nadere bepalingen ten aanzien van de leidinggevend maatschappelijk werker

Art. 18. Toelage voor bepaalde maatschappelijk werkers

Art. 19. Nadere bepalingen ten aanzien van de candidaat-maatschappelijk werker

Art. 20. Apparaatskosten

Art. 21. Maximaal voor subsidie in aanmerking komend salaris van een administratieve hulpkracht

Art. 22. Maximaal voor subsidie in aanmerking komende honoraria

§ IV. Berekening van het subsidie

Art. 23. Berekening subsidie in salarissen van functionarissen en in apparaatskosten

Art. 24. Berekening basisbedrag

Art. 25. Niet als salaris aan te merken vergoedingen

Art. 26. Ingangsdatum van mutaties in dienstverband en in opleiding

Art. 27. Berekening subsidie in salarissen van administratieve hulpkrachten

Art. 28. Berekening subsidie in salaris van supervisor

Art. 29. Vervanging bij ziekte

Art. 30. Afronding subsidiebedrag

Art. 31. Maximum overheidssubsidie

§ V. Indiening van aanvragen voor het verkrijgen van subsidie

Art. 32. Datum en wijze van indiening subsidieaanvraag

Art. 33. Over te leggen bescheiden bij eerste subsidieaanvraag

Art. 34. Mededeling van de beslissing op de subsidieaanvraag

Art. 35. Wijzigingen in de situatie, weergegeven in de subsidieaanvraag

§ VI. Vaststelling en uitbetaling van het subsidie

Art. 36. Datum en wijze van indiening staat van gegevens

Art. 37. Administratieve voorschriften

Art. 38. Controle

Art. 39. Uitbetaling van het subsidie

Art. 40. Correctie subsidievaststelling

Art. 41. Terugvordering van subsidie

Art. 42. Jaarverslag

§ VII. Slot- en overgangsbepalingen

Art. 43. Bezwaarschriften

Art. 44. Afwijking van de regeling

Art. 45. Gelijkstelling met maatschappelijk werker

Art. 46. Overgangsregeling

Art. 47. Intrekking voorafgaande regelingen

Art. 48. Citeertitel

Art. 49. Datum inwerkingtreding van de regeling