Uitvoering artikel 58, lid 2, van de Pachtwet (voor Utrecht)

De Minister van Landbouw en Visserij,

Besluit:

goed te keuren onderstaand krachtens artikel 58, lid 2, van de Pachtwet door de Grondkamer voor Utrecht genomen besluit.

De Grondkamer voor Utrecht,

Gelet op artikel 58, lid 2, van de Pachtwet,

Besluit:

Artikel

2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die zijner afkondiging in de Nederlandse Staatscourant.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de grondkamer van 16 mei 1962.

De Secretaris,

L. M. Rutgers van Rozenburg.

De voorzitter,

Middelweerd.

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij, V. G. M.Marijnen