Inventarisatiebeschikking wijn 1962

Inventarisatiebeschikking Wijn 1962

De Minister van Landbouw en Visserij,
Overwegende, dat het noodzakelijk is uitvoering te geven aan het bepaalde in artikel 2, lid 2, van de Verordening nr. 134 van de Commissie van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de opgaven van oogsten en voorraden van wijn (Pb. E.G. 1962, 111);
Gelet op de Landbouwwet,

Besluit:

Artikel

1

Als autoriteit, als bedoeld in artikel 2, lid 2, van Verordening nr. 134 van de Commissie van de Europese Economische Gemeenschap wordt aangewezen:

a.
voor wat betreft de natuurlijke of rechtspersonen, andere dan particuliere verbruikers en kleinhandelaren, die niet zijn industriële verwerkers:

het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, te 's-Gravenhage;

b.
voor wat betreft industriële verwerkers:

het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, te 's-Gravenhage, als gemachtigde in de zin van artikel 27 van de Landbouwwet.

Artikel

2

Het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten dient de door hetzelve ontvangen opgaven van de aanwezige voorraden wijn jaarlijks uiterlijk 31 januari in bij het Ministerie van Landbouw en Visserij.

Artikel

3

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Inventarisatiebeschikking Wijn 1962.

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij,
Voor deze:
De plv. secretaris-generaal, Daniëls