Regeling schuldregisters Nederlandse staatsleningen

De Minister van Financiën,

Besluit:

Artikel

1

Voor de toepassing van het bij deze beschikking bepaalde wordt verstaan onder:

schuldregister:

een schuldregister van een geldlening ten laste van de Staat der Nederlanden luidende in euro's;

Agentschap:

het Agentschap van het Ministerie van Financiën te Amsterdam.

Artikel

2

(aflossing)

Artikel

3

(rente)

Artikel

4

Overdracht ingevolge verhandeling van een op een rekening in een schuldregister ingeschreven bedrag kan uitsluitend geschieden in bedragen van de kleinst beschikbare coupure of veelvouden daarvan. Overdracht ingevolge verhandeling van een op een rekening in een schuldregister van een op grond van de Wet schuldredenominatie geredenomineerde lening ingeschreven bedrag kan geschieden in bedragen van één euro of een veelvoud daarvan. Het overgedragen bedrag wordt geboekt op een bestaande of te openen rekening ten name van de verkrijger. De verhandeling is onderworpen aan de voorschriften welke gelden voor de verhandeling van effecten.

Artikel

5

(wijziging betaaladres)

Artikel

6

(kosten)

Over elke rekening zijn op de verschijndagen van de rente aan het Agentschap kosten verschuldigd. Deze periodieke kosten worden berekend over de op basis van artikel 3, tweede lid, vastgestelde rente en belopen:

  • 1,2 % over het bedrag van de rente, voor zover dit bedrag € 4 537,80 niet te boven gaat;

  • 0,12 % over het bedrag van de rente, voor zover dit bedrag € 4 537,80 overschrijdt.

Artikel

7

(verwisseling van schuldbewijzen in inschrijvingen)

Artikel

8

(verwisseling van inschrijvingen in schuldbewijzen)

Artikel

9

Voor de berekening van de in artikel 4, eerste lid, en artikel 7, tweede lid, genoemde bedragen, alsmede voor de berekening van de in artikel 6 genoemde kosten, worden de inschrijvingen ten name van eenzelfde rekeninghouder in de Schuldregisters van Nederlandse Staatsleningen, waarvan de schuldbewijzen ter beurze dooreen leverbaar zijn, tezamen in aanmerking genomen.

Artikel

10

Artikel

11

De Agent van het Ministerie van Financiën kan ter uitvoering van de taak, hem opgedragen bij artikel 1 van de wet van 30 november 1949, Stb. J 529, nadere regelen omtrent de inrichting en het beheer van de schuldregisters stellen.

Artikel

12

Deze regeling wordt aangehaald als: "Regeling schuldregisters Nederlandse staatsleningen".

De Minister van Financiën, J.Zijlstra